Net Insight AB

Kallelse till årsstämma i Net Insight

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:53 CET

Aktieägarna i

NET INSIGHT AB (publ)

kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 april 2006
klockan 10.00 i bolagets lokaler, Västberga Allé 9, Hägersten, Stockholm


Anmälan mm
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 28 mars 2006,
dels senast klockan 16.00 tisdagen den 28 mars 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Marie Holmberg, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04 00, per telefax: 08-447 49 62 eller e-post: info@netinsight.net. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 28 mars 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresul­taträkning och koncernbalansräkning;
(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets ansamlade förlust om 68 536 129 kronor avräknas mot reservfond.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter (ärende 9, 10 och 11)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut såvitt avser antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter.

*Antalet styrelseledamöter skall vara 6 utan suppleanter (ärende 9).
*Arvodet fastställs att utgå med sammanlagt 925.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande (ärende 10).
*Arvode till revisorerna fastställs att utgå enligt löpande räkning (ärende 10).
*Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Clifford H. Friedman, Birgitta Stymne Göransson och Bernt Magnusson samt nyval av Ragnar Bäck och Marco Limena som styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Bo Dimert och Raimo Lindgren har undanbett sig omval (ärende 11).

Ragnar Bäck är född 1944 och har en civilingenjörsexamen från KTH. Bäck är ordförande för Ericssons verksamhet i CEMA. Bäck började på Ericsson 1969 där han har innehaft flera ledande befattningar såsom VD i Italien och Nederländerna, i Hong-Kong som ansvarig för Sydostasien samt i London som ansvarig för Västeuropa. Bäck är styrelseledamot i Todos.

Marco Limena är född 1965 och har en ingenjörsexamen kompletterad med studier från INSEAD i Frankrike samt från Massachusetts Institute of Technology (MIT). Limena är italiensk medborgare och bosatt i USA. Limena var senast på Hewlett-Packard (HP) som Vice President Solution Organization för nätverks- och tjänsteleverantörsverksamheten vilken inkluderar infrastrukturlösningar, mobila tjänster samt digitala medietjänster. Innan dess var Limena global marknadschef inom samma område på HP. Limena kom till HP 1992 och har innehaft flera exekutiva tjänster inom försäljning i Europa. Limena är för närvarande styrelseledamot i TeleManagement Forum, en global icke-vinstdrivande organisation som verkar inom området för att förbättra ledarskap och arbetet inom informations- och kommunikationstjänster.

Upplysningsvis meddelas att revisorerna Bertil Johanson och Marcus Johansson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, vid ordinarie bolagsstämma 2003 omvaldes för tiden intill slutet av årsstämma 2007.Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 12)
Styrelsen för Net Insight AB föreslår att årsstämma 2006 beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa densamma till aktiebolagslagen (2005:551). Förslaget innebär i huvudsak följande:

*§ 5 föreslås ändras så att föreskrift om aktiens nominella belopp ersätts med uppgift om antalet aktier enligt följande:
"Antalet aktier skall vara lägst 250.000.000 och högst 1000.000.000".
Vidare föreslås paragrafen ändras så att det tas in bestämmelser om regleringen av företrädesrätten, förutom vid emission av aktier, även vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt så att företrädesrätten, förutom för kontantemissioner, också regleras för kvittningsemissioner.

* § 7 föreslås erhålla följande ändrade lydelse:
"För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning skall bolaget ha en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter."

*§ 8 föreslås ändras så att kallelse skall annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

*Avstämningsförbehållet i § 12 föreslås få ändrad lydelse i överensstämmelse med aktiebolagslagen (2005:551).


___________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt ärende 12 samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 ovan kommer från och med måndagen den 20 mars 2006 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2006
NET INSIGHT AB (publ)
Styrelsen

Om Net Insight
Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt och ekonomiskt kan leverera avancerade videotjänster såsom HDTV, Video-on-Demand och digital-TV kombinerat med Internet- och taltrafik. Vår plattform Nimbra gör det möjligt för våra kunder att lansera nya intäktsgenererande TV- och videorelaterade tjänster för TV-bolag, kabel-TV-bolag och triple play-operatörer till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net