Opcon AB

Kallelse till årsstämma i Opcon AB

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 11:39 CET

Aktieägarna i Opcon AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2006, kl. 16.00, i Ingenjörshuset, Citykonferensen, Celsiussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 15.00. Registrering måste ha skett före kl. 16.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdag den 12 april,
dels anmäla sitt deltagande till bolagsstämman hos styrelsen under adress: Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål, per fax 0532-120 19, per telefon 0532-613 00 eller via e-post: agren@opcon.se senast tisdag den 18 april 2006, kl. 12.00. I anmälan anges namn, person-/organisations­nummer och telefonnummer dagtid.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast onsdag den 12 april 2006. Detta innebär, att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Ombud
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman.


ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8) Verkställande direktörens anförande
9) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11) Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12) Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13) Beslut om ändring av bolagsordningen
14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller emission av konvertibler
15) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b) – utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår 2005.

Punkterna 10) – 12) arvoden, styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar 38,8 procent av det totala röstetalet i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman avser att under punkterna 10) – 12) rösta för följande förslag:

Punkt 10)
Arvode till styrelseordförande föreslås utgå med
100 000 kronor. Arvode till styrelseledamöter som
ej uppbär lön från bolaget föreslås uppgå till
70 000 kronor per ledamot.
Arvode till revisorer för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 11)
Styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12)
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs Mats Gabrielsson, Ulf Ahlén, Kenneth Eriksson, Bengt Johnson, Nina Linander och Rolf Hasselström.

Punkt 13)
Beslut om ändring av bolagsordningen
På grund av införande av ny aktiebolagslag (SFS 2005:551) måste vissa anpassningar göras i gällande bolagsordning. De ändringar som föreslås är: 1) uppgift om akties nominella belopp borttages, 2) uppgift om antal aktier införes, 3) uppgift om styrelsens och revisorernas mandattid borttages, 4) kallelse skall ske, förutom i Post- och Inrikes Tidningar, i Dagens Industri, 5) uppgift att aktieägare skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken fem vardagar före stämman, 6) ”ordinarie bolagsstämma” utbytes mot ”årsstämma”, 7) lydelsen avseende avstämningsförbehåll anpassas till den nya lagens definition.

Punkt 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller emission av konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier vid fullteckning respektive full konvertering. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 13) – 14) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 6 april 2006. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

De kommer också att finnas tillgängliga på Opcons
hemsida www.opcon.se

Stockholm i mars 2006
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, Opcon AB, tel. 08-466 45 00

Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-611 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget
Opcon AB samt åtta dotterbolag - SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Antalet anställda är cirka 440.
Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista