Precio Systemutveckling AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:15 CEST

(NGM: PRCO B)

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 oktober 2008, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
a) dels vara införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 16 oktober 2008, och
b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 16 oktober 2008 före kl 12.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress Forskarvägen 1, 701 83 Örebro, per fax 019-678 32 48, per telefon 0771-44 00 80 eller via e-post: christer.johansson@precio.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Forskarvägen 1, 701 83 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 16 oktober 2008 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor.
17. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen.
18. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
19. Beslut om personaloptionsprogram och bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 20.000.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
21. Stämmans avslutande.


Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2007/2008 lämnas med 0,02 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 27 oktober 2008. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från VPC AB den 3 november 2008.
Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
5 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.
Ett fast styrelsearvode om 280 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2009 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 70 000 kronor samt 60 000 kronor till en av ledamöterna och 50 000 till var och en av övriga ledamöter.
Omval föreslås av Joakim Alkman, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Nyval föreslås av Ove Larsson. Kjell Sandin föreslås till ordförande för styrelsen. Aktieägare med över 50 % av röstetalet stödjer förslaget.
Ove Larsson har från 1971 till 2007 varit anställd på WM-data. Ove har haft olika ledande befattningar och bland annat varit ansvarig för konsultverksamheten i Sverige med över 2 000 medarbetare. Ove är styrelseledamot i bolaget System Verification.
Punkt 16 - Val av revisor
Till revisor i bolaget föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Stefan Hultstrand. Revisionsbolaget väljs till och med utgången av årsstämman 2012.
Punkt 17 - Val av ledamöter till valberedning jämte ordförande i valberedningen
Curt Waller, Kjell Sandin och Björn Petterson föreslås som ledamöter av valberedningen. Björn Pettersson föreslås som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av Precio.
Curt Waller är verksam i bolaget Fyrlingen Konsulter som ekonomikonsult och projektledare för installationer av affärssystem. Curt är styrelsemedlem i Aktiespararna i Stockholm Norrort.

Punkt 18 - Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till ledande befattningshavare är att Precio skall erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens kan rekryteras och behållas inom Precio. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning (endast för VD), pension och övriga förmåner.
1. Fast lön
Vid fastställande av den fasta lönen skall beaktas den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen revideras antingen varje år eller vartannat år.
2. Rörlig ersättning
Rörlig ersättning till VD skall vara direkt relaterad till utfallet i finansiella termer och vara begränsad till en andel av koncernens resultat efter finansiella poster. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 1,5 Mkr.
Till övriga ledande befattningshavare skall ingen särskild rörlig ersättning utgå. I den mån det finns rörliga system som omfattar alla anställda i bolaget kan ledande befattningshavare ingå i dessa. Den rörliga ersättningen revideras årligen.
3. Pension och andra förmåner
Precios policy beträffande pension framgår av årsredovisningens not 1. Precio har endast avgiftsbestämda pensionslösningar som finansieras genom betalningar till försäkringsbolag. Samma policy skall tillämpas för framtida pensionsåtaganden.

Beträffande rätt till avgångsvederlag hänvisas till årsredovisningens not 1.

Andra förmåner till medlem i Bolagsledningen skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 19 - Beslut om personaloptionsprogram och bemyndigande om emission av teckningsoptioner

Beslut om personaloptionsprogram och bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att besluta om ett personaloptionsprogram. Förslaget innebär huvudsakligen ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsoptionerna skall berättiga till nyteckning av B-aktier. Emissionen riktas till anställda inom Precio-koncernen och koncernens ledande befattningshavare skall sammanlagt kunna tilldelas högst 110 000 teckningsoptioner vardera, övriga anställda sammanlagt högst 55 000 teckningsoptioner vardera. Bolagets verkställande direktör samt ledamöter av styrelsen skall inte omfattas av detta optionsprogram. Bemyndigandet innebär att högst 5 000 000 teckningsoptioner kan emitteras under perioden fram till årsstämman 2009. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny B-aktie i bolaget.
Bolagets aktiekapital kommer, vid antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier, att öka med 250 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,6 procent av aktiekapital och röster.

Lösenpriset skall motsvara det högsta av (a) 110 procent av genomsnittet av de för varje handelsdag noterade senaste betalkurserna enligt NGM-börsens officiella kurslista för aktier i Precio Systemutveckling AB under de fem handelsdagar som omedelbart föregår tilldelning, och (b) 25 öre. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om fem år från tilldelningsdagen och skall bli möjliga att utnyttja efter ett år till och med tre år efter tilldelningsdagen, med en tredjedel av antalet tilldelade teckningsoptioner för varje ettårsperiod.

Rätt att utnyttja teckningsoptionerna förutsätter i att innehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i Precio Systemutveckling AB eller i något av koncernens dotterföretag.

Styrelsen skall besluta om de närmare villkoren för personaloptionsprogrammet.

Beslut om bemyndigande av riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 20 - Beslut om bemyndigande om nyemission
Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på NGM Equity-listan vid tiden för genomförandet av nyemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 9,8 % av aktiekapital och antal röster.
Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga från den 8 oktober 2008 på bolagets kontor i Örebro.
Örebro den 16 september 2008
Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen


Precio är en Microsoft Certified Gold Partner och erbjuder medelstora och stora företag samt offentlig förvaltning kundanpassade informationssystem baserade på affärsutvecklingsmetoder och den senaste tekniken inom IT-området.