Railcare

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 09:09 CEST

(Aktietorget: RAIL)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 augusti 2009 kl. 13.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 augusti 2009 och dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 20 augusti kl. 16.00 på telefon 0910-438803, fax 0910-33375 eller e-post till sanna.lundgren@railcare.se. Via post till adressen: Railcare Group AB, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, märk kuvertet "Årsstämma". I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande vid årsstämman. För information om stämman kontakta Sanna Lundgren på 0910-438803. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 18 augusti 2009 tillfälligt registrera hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 1 maj 2009 till 3 980 389.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och
c) ansvar åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av revisorer
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen
15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Handlingar inför stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på hemsidan www.railcare.se samt vid bolagets kontor, Railcare Group AB, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn från och med fredag den 14 augusti 2009 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Skelleftehamn i juli 2009

Railcare Group AB (publ)
Styrelsen