Rörvik Timber AB

Kallelse till årsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 16:11 CEST

 

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) (556541-2086) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2009 kl 15.00 Internationella Handelshögskolan, Munksjöaulan, Gjuterigatan, i Jönköping

Anmälan 
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 19 maj 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast den 20 maj 2009. 
Anmälan kan göras under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna, 
per telefon 036-580 11 40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 19 maj 2009 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. 

Förslag till dagordning finns på bolagets hemsida. Styrelsens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2008 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsidawww.rtimber.se ca 14 dagar före stämman. Samtliga handlingar kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan. 

Huskvarna den 28 april 2009 

Styrelsen

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 12 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår koncernens 7 sågverk, två enheter tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist, limfog och stallströ. Koncernens kapacitet är för närvarande 950.000 m3 sågade trävaror på årsbasis. Affärsområdet Råvara, som består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet, hanterar ett råvaruflöde på 3 miljoner m3 timmer/år. 
Koncernen har en omsättning för år 2007 på 2 642 Mkr och sysselsätter ca 600 personer. B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens small cap-lista. 

Rörvik Timber AB (publ) 
Box 18 
561 21 Huskvarna 
Tfn +46 (0)36-580 11 40 
www.rtimber.se