Semcon

Kallelse till årsstämma i Semcon AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 17:00 CEST

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 20 april 2012, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 20 april 2012 kl. 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per fax 031-721 03 33, per e-post till annika.tedenhag@semcon.se eller per telefon 0736-84 07 99.

Vid anmälan bör aktieägarens namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.semcon.se


För mer information, kontakta: Anders Atterling, IRansvarig, Semcon AB, 0704472 819, E-post anders.atterling@semcon.se

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl. 17:00

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland.