Teligent

Kallelse till årsstämma i Teligent AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:57 CET

Aktieägarna i Teligent AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2007 kl. 16.00 på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per den 22 mars 2007,

dels senast fredagen den 23 mars kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande (jämte antalet eventuella biträden) till Bolaget, antingen skriftligen till Teligent AB, Investor Relations, Box 10077, 121 27 Stockholm-Globen, per telefax 08-649 63 21, per e-post marie.holmberg@teligent.se eller per telefon 08-520 660 00, Marie Holmberg. Anmälan bör innehålla fullständigt namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antalet eventuella biträden. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 22 mars 2007, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Dagordning


1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer
13. Beslut om tillsättande av valberedning
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Övriga frågor


Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7 - 8) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Arenavägen 29, Stockholm-Globen, fr.o.m. onsdagen den 14 mars 2007. Årsredovisningen kan beställas per e-post till ir@teligent.se, eller per telefon, 08-520 660 00. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teligent.se/investors.

Punkt 8b. Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 222.448.365 kr, balanseras i ny räkning.

Punkterna 9-11. Val av styrelse m.m.
Bolagets valberedning bestående av Jonas Fredriksson, ordförande (Öhman IT-fond), Olle Isberg (Visionalis), Johan Strandberg (SEB) och Henrik Söderberg (Skandia Liv) har avgivit följande förslag till beslut:

9. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås vara 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 400.000 kronor till ordföranden och med 150.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman samt att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode till revisorerna föreslås liksom tidigare utgå enligt separat räkning.

11. Styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Olle Isberg, Bengt Jörgensen och Anders Björkman har avböjt omval. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås: Omval av Sverker Hannervall samt nyval av Elisabet Annell, Per Axelsson, Tomas Franzén, Ulf Lindstén samt Jan Rynning. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Rynning.
Aktieägare, representerande cirka 40 procent av det totala röstetalet, har förklarat att de vid bolagsstämman kommer att ställa sig bakom förslagen i punkterna 9-11.

12. Val av revisorer
Till revisorer föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig. Förslaget till val av revisorer har beretts av bolagets styrelse och stöds av bolagets valberedning.

13. Beslut om tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att ny valberedning skall utses enligt följande förfarande. Styrelsens ordförande ges mandat att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti året före årsstämman, vilka vardera utser en representant att utgöra valberedning. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Valberedningens ordförande skall utses från den röstmässigt störste aktieägaren med beaktande av att styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ej skall vara ordförande i valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant - och antalet ledamöter i valberedningen understiger tre - övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Om någon av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, avyttrar aktier i bolaget i sådan omfattning att aktieägaren inte längre är bland de fyra röstmässigt största aktieägarna, skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störste aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga. Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedning så bedömer erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp och som med tillämpning av ovanstående principer står i tur att utse ledamot av valberedningen. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast i samband med bolagets rapport avseende tredje kvartalet.

14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Fast lön - Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön - Målet för den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom koncernen skall vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och skall i första hand vara relaterade till försäljning och resultat samt några kvalitativa mål. Målsättningen för denna rörliga kompensation skall revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av bonus varierar beroende på befattning och kan utgöra maximalt mellan 10% och 80% av den fasta lönen. Varje bonusavtal har ett tak. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

Marknadsmässighet - Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs fast lön jämte rörlig kontant bonus, skall vara marknadsmässig i den relevanta geografiska marknad inom vilken individen är bosatt. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att fastställa att den ligger i linje med likvärdiga positioner inom relevant geografisk marknad. Kompensationen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan mix av fast lön och bonus där bonus utgör en relativt stor del av den totala kompensationen.

Långsiktiga incitamentsprogram - Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Andra typer av långsiktiga incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram skall ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad.

Pensioner - Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade skall ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras på enbart den fasta delen av lönen. Vissa individuella anpassningar förekommer i linje med lokal marknadspraxis. Det slutliga utfallet beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner - Övriga förmåner skall vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag - Verkställande direktören och bolaget har en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Om bolaget säger upp Verkställande direktören utgår även ett avgångsvederlag på 12 månader. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 4 och 7 månader. Vid uppsägning gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren är bosatt.
Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.


Nynäshamn i februari 2007
Styrelsen