Teligent

Kallelse till årsstämma i Teligent AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:30 CEST

Aktieägarna i Teligent AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2006 kl. 10.30 på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm


Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels
vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per den 22 april 2006,

dels
senast tisdagen den 25 april kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Teligent AB, Investor Relations, Box 213, 149 23 Nynäshamn, per telefax 08-520 193 36, per e-post ir@teligent.se eller per telefon 08-520 660 00, lämpligen med angivande av fullständigt namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2006, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd

2. Val av ordförande vid stämman

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av verkställande direktören

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Beslut om tillsättande av valberedning

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Beslut om incitamentsprogram

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

16. Övriga frågor