Trimera AB

Kallelse till årsstämma i Trimera AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:50 CEST

(Aktietorget: TRIA)

Aktieägarna i Trimera AB (publ), 556681-9149, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2009 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Godsvägen 8 i Trelleborg.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2009, dels senast klockan 12.00 den 11 maj 2009 anmäla sig skriftligen till Trimera AB, Godsvägen 8, 231 62 Trelleborg eller per telefon 0410 - 71 45 00 eller per fax 0410 - 174 40. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 8 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Trimera AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer.
11. Beslut om valberedningens sammansättning m m.
12. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 1 prisbasbelopp för styrelseordförande samt vardera 0,5 prisbasbelopp till ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av åtta styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Anette Blücher, Lars Bohlin, Per Bohlin och Peter Johnsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Stefan Wilhelmsson, Åsa Möller, Lars-Åke Nyman och Anders Strömberg nyväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att förslag till styrelseordförande presenteras på stämman samt dels att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Bengt Wahlström för en period om 3 år.Beslut om valberedningens sammansättning m m (punkt 11)
Valberedningen föreslår en valberedningsprocedur med oförändrat innehåll jämfört med tidigare år. Valberedningen inför årsstämman 2010 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och skall baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsens föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och 1 månad för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen kan komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 950 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Godsvägen 8 i Trelleborg från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Trelleborg i april 2009
Trimera AB (publ)
STYRELSEN


För mer information kontakta Lars Bohlin, VD Trimera AB
0410-71 45 00, lars@trimera.se.