Varyag Resources

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VARYAG RESOURCES

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:42 CEST

Aktieägarna i Varyag Resources AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2009 klockan 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan med mera
För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2009, dels senast den 18 maj 2009 anmäla sig hos bolaget för deltagande på årsstämman under adress Varyag Resources AB, att: Torbjörn Gunnarsson/Mia O'Connor, Biblioteksgatan 6, 111 46 Stockholm eller per fax 08-611 14 34 eller via e-post info@varyag.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 18 maj 2009, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud med mera
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
12. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode;
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9)
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 11, 12 och 13)
Valberedningen består för närvarande av Hans Hedström representerande HQ Fonder (ordförande), Per Josefsson representerande Zenit, Per Brilioth representerande Vostok Nafta, Viking Kjellström representerande SEB fonder och Varyags styrelseordförande Sven Hirdman som sammankallande. Valberedningen har avgivit följande förslag;
- Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter (ärende 11).
- Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 110.000 kronor. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete (ärende 12).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 12).
- Omval av Sven Hirdman, Pia Rudengren, Johan Unger, Franz Bergstrand och Torbjörn Gunnarsson som styrelseledamöter samt nyval av Per Brilioth som styrelseledamot. Sven Hirdman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 13).

Upplysningsvis meddelas att vid extra bolagsstämma den 18 april 2006 valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2010.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 9, kommer från och med den 11 maj 2009 att hållas tillgängligt hos bolaget, Varyag Resources AB (publ), Biblioteksgatan 6, 111 46 Stockholm, och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2009

Varyag Resources AB (publ)
Styrelsen


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Varyag Resources Kallelse till årsstämma (Svenska).pdf
Varyag Resources Invitation to Annual General Meeting (English).pdf

Om Varyag Resources
Varyag Resources är ett private equity bolag vars aktier handlas på First North listan vid Stockholmsbörsen. Affärsidén är att investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom naturresurssektorn i Ryssland och övriga OSS. Varyag Resources erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer.