World Class

Kallelse till årsstämma i World Class Seagull International AB

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 08:45 CEST

Stockholm, 7 april, 2009

Aktieägarna i World Class Seagull Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2009, kl. 15.00 på adress: Isafjordsgatan 30B, Kista.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken den 8 maj 2009 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast den 8 maj 2009 kl. 16.00, till World Class Seagull International AB, att: Carl Reinestam, Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@worldclass.se eller via tfn 08-444 1631


Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på World Class hemsida www.worldclass.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara genomförd innan den 8 maj 2009 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen inklusive koncernredovisning.
Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.

8. Beslut om

(a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning

(b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt

(c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

9. Bestämmande om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.

11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap7 § aktiebolagslagen.

13. Förslag till beslut om optionsprogram 2009/2012

14. Övriga frågor.

15. Stämmans avslutande.


Punkt 12 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor (motsvarande 10000000 aktier). Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.
Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.


Punkt 13 - Förslag till beslut om optionsprogram 2009/2012 Utgivande av optionsprogram 2009/2012


Styrelsen i World Class Seagull International AB föreslår att stämman fattar beslut om att inrätta ett optionsprogram med överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavare, medlemmar av styrelsen och anställda i bolaget innefattande högst 800 000 teckningsoptioner med rätt att förvärva aktier i World Class Seagull International AB. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli högst 80 000 kronor.


Rätten att teckna optionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget World Class Sverige AB, med rätt och skyldighet att förfoga över samt överlåta teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för optionsprogrammet utfärdade optionerna. Optionerna tecknas vederlagsfritt av World Class Sverige AB och teckning skall vara verkställd senast den 5 juni 2009.


Optionerna kommer att från World Class Sverige AB överlåtas till anställda, ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar till ett marknadsmässigt pris beräknat med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Varje teckningsoption skall ge optionsinnehavaren rätt att under perioden den 1 mars 2012 - 31 maj 2012 förvärva en aktie i World Class Seagull international AB. Teckningsoptionernas lösenpris är fastställt till 5 kronor per aktie.


Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av optionsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de berörda kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta: Ulf Bengtsson, VD World Class International Tel. +46 705119014 ulf@worldclass.se
World Class Certified Adviser på First North är: Eyer Fondkommission AB, tel: 031-761 22 30


Om World Class Seagull International AB: World Class Seagull International AB är en internationell koncern med 42 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2008 totalt 172 miljoner SEK. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och listades på NASDAQ-OMX First North våren 2008. www.worldclass.se