Avega Group AB

Kallelse till årsstämma maj 2009 i Avega Group AB

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 08:57 CEST

Aktieägarna i AVEGA GROUP AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009 klockan 16.00
i Summit konferens på Grev Turegatan 30, Stockholm

Rätt att deltaga på årsstämman
Aktieägare som vill deltaga på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2009, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avega.se eller per telefon 08 678 81 00. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 4 maj 2009.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 30 april 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Antal aktier
På avstämningsdagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.416.670 och antalet röster uppgår till 50.729.200.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 maj 2008 - 31 december 2008
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och till revisorn
12. Val av styrelse
13. Val av styrelseordförande
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Vissa större aktieägare föreslår att Lars-Erik Eriksson utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna kapital, 14.189.936:60 kronor, varav årets vinst 2.159.843:41 kronor, disponeras så att 2.604.167:50 kronor, d.v.s. 0,25 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 11.584.769:10 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 12 maj 2009. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen verkställas den 15 maj 2009.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11
Vissa större aktieägare föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 225.000 kronor medan övriga i bolaget icke anställda ledamöter skall erhålla ett styrelsearvode om 100.000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda i bolaget skall inte erhålla något arvode.
Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 12 och 13
Vissa större aktieägare föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson och Anna Söderblom samt nyval av Gunnel Tolfes. Lars-Erik Eriksson föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.avegagroup.se.
________

Årsredovisningshandlingar och styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida från och med torsdagen den 23 april 2009 och sändas till de aktieägare som begär det.
* * * * * ** * *

Stockholm i april 2009
Styrelsen i Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Erik Eriksson, Styrelseordförande Avega Group AB,
Jan Rosenholm, Verkställande Direktör Avega Group AB
tel: +46 (0) 8 - 678 81 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling.
Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång.
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra
kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten
vuxit organiskt och alltid varit lönsamma.
Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2007 noterade på First North som drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser för Avega Group
AB är Remium AB. Avega Group AB har ca 220 anställda och är etablerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.
För mer information, besök www.avegagroup.se