A+ Science Holding AB

Kallelse till årsstämma - med kompletterade handlingar

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2010 13:59 CEST

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), kallas till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg, tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för Bolaget per den 27 april 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 onsdagen den 27 april 2010. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till

info@vnv.se eller skriftligen till Vita Nova Ventures AB, att. Marianne Löfström, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 27 april 2010, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen samt i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda resultaträkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och envar av de verkställande direktörerna under det gångna räkenskapsåret

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete och ersättning till revisorn/erna

15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelsens ordförande

16. Val av revisor/er och revisorssuppleant/erer

17. Beslut rörande nomineringskommittén

18. Beslut om ändring av bolagsordningen (verksamhetsföremål samt kallelsesätt)

19. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

20. Beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsetid)

21. Beslut om ändring av bolagsordningen (förenklat kallelseförfarande)

22. Stämmans avslutande

Styrelsens och nomineringskommitténs förslag till beslut

Punkt 2 – Förslag till ordförande på stämman

Nomineringskommittén föreslår att Åsa Rödén väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att den uppkomna förlusten balanseras i ny räkning.

Punkt 12-16 – Styrelsens sammansättning, arvode, val av revisor m.m

I enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2009 har nomineringskommittén bestått av tre ledamöter med representerande de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 oktober 2009. Nomineringskommittén har bestått av Göran Atterwall, Olle Isakssom och Johan Rapp.

Nomineringskommittén föreslår, under punkterna 12-16 i dagordningen, följande:

att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter (punkt 12);

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses (punkt 13);

att arvode till styrelsens ordinarie, stämmovalda ledamöter, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå oförändrat med totalt 470 000 kronor och fördelas till styrelsens ordförande med 190 000 kronor och till övriga ordinarie ledamöter med 70 000 kronor vardera, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott (punkt 14);

att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd och väl specificerad räkning (punkt 14);

att Åsa Rödén, Björn Dahlöf, Håkan Gartell omväljs såsom ordinarie styrelseledamöter, att nyval sker av Fredrik Nilsson och Erika Kjellberg-Eriksson såsom nya ordinarie styrelseledamöter samt att Åsa Rödén väljs till styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,

att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till Bolagets revisor för en period om tre år – till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet (punkt 16).

Punkt 17 – Beslut rörande nomineringskommittén

Nomineringskommittén föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget ska ha en nomineringskommitté bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt av styrelseordföranden. Om flera aktieägare träffat överenskommelse om att långsiktigt samverka i aktieägarfrågor, bland annat genom ett samordnat utövande av rösträtten på Bolagets bolagsstämmor, äger styrelsens ordförande behandla dessa som en aktieägare. Nomineringskommittén ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 1 oktober 2010 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Nomineringskommittén ska arbeta fram förslag i följande frågor: (i) förslag till stämoordförande, (ii) förslag till antal och val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseordförande, (iii) förslag till revisor/er och revisorssuppleant/er (i förekommande fall), (iv) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrg till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, (v) förslag till arvode till revisorerna samt (vi) förslag till beslut rörande nomineringskommitté inför årsstämman 2012.

Punkt 18 – Beslut om ändring av bolagsordningen (verksamhetsföremål samt kallelsesätt)

Styrelsen föreslår att årstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning § 3 innebärande en ändring av Bolagets verksamhetsföremål varvid nämnda paragraf erhåller följande, ändrade lydelse: "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i hel- och delägda bolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning." Skälen till föreslaget är att föreslaget verksamhetsföremål på ett tydligare sätt speglar bolagets nuvarande och framtida verksamhet. Styrelsen föreslår vidare att Bolagets bolagsordning § 8, första stycket, tredje meningen erhåller följande, ändrade lydelse: "Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet."

Punkt 19 – Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning § 1 innebärande att Bolagets firma ändras från Vita Nova Ventures AB till A+ Science Holding AB. Firmaändringen föreslås i syfte att åstadkomma en bättre överensstämmelse mellan bolagets firmanamn och den verksamhet bolaget bedriver och ska bedriva samt sker i syfte att koordinera moderbolagets firmanamn med majoriteten av de bolag som ingår i Bolagets koncern.

Punkt 20 – Beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsetid)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft och som kan komma att omfatta även Bolaget i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid och sätt för kallelse till bolagsstämma. Styrelsen föreslår att § 8 första stycket, första och andra meningen i bolagsordningen tas bort.

Stämmans beslut ska vara villkorat av (i) att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har trätt i kraft, (ii) att Bolaget omfattas av ändringarna, och (iii) att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Punkt 21 – Beslut om ändring av bolagsordningen (förenklat kallelseförfarande)

Med samma motivering som anges i punkten 20 ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens § 8 första stycket, tredje meningen erhåller följande, ändrade lydelse:

Stämmans beslut ska vara villkorat av (i) att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har trätt i kraft, (ii) att Bolaget omfattas av ändringarna, och (iii) att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Särskild beslutsmajoritet

Giltiga beslut enligt punkt 18-21 fordrar att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 samt fullständiga förslag till beslut tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.vnv.se från den 20 april 2010 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Bolaget har per dagen för kallelsen ett registrerat aktiekapital om 11 202 688 fördelat på 11 202 688 aktier. Det noteras att teckningsberättigade deltagare tecknat sig för ytterligare 7 001 680 aktier i en av Bolaget ännu inte registrerad nyemission. Per avstämningsdagen för rätt att deltaga i årsstämman, tisdagen den 27 april 2010, beräknas det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgå till 18 204 368.

Göteborg i mars 2010

Vita Nova Ventures AB (publ)Styrelsen