Medicover

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 08:49 CEST

Aktie- och depåbevisägare i MEDICOVER Holding S.A. (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma och extra bolagsstämma tisdagen den 9 maj 2006 kl 11.00 respektive kl 12.00 på adressen rue de Phillipe II, nr 20, L-2340 Luxemburg.

Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Godkännande av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
2. Godkännande av balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning per den 31 december 2005
3. Beslut om dispositioner beträffan¬de Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och Bolagets revisor för räkenskapsåret 2005
5. Omval av nuvarande styrelseledamöter: Jonas af Jochnick (ordförande), Sören Gyll, Peter Wikström, Fredrik Rågmark, Margareta Nordenvall, Arno Bohn och Fredrik Stenmo
6. Omval av nuvarande revisor

Extra Bolagsstämma
På extra bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Ökning av Bolagets maximikapital från EUR 89.798.407 som utgörs av 16.000.000 aktier utan nominellt värde till EUR 134.697.610,5 att utgöras av 24.000.000 aktier utan nominellt värde;
2. Ändring av bolagsordningens artikel 5.III. för att styrelsens bemyndigande att besluta om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall framöver gälla upp till ett högsta belopp motsvarande 5 procent av det nya maximikapitalet per den 9 maj 2006 samt att denna ändring skall gälla från och med detta datum;
3. Förnyelse av styrelsens bemyndigande att öka Bolagets aktiekapital inom gränserna för Bolagets maximikapital i enlighet med bolagsordningens artikel 5 för en period om fem år från och med dagen för den extra bolagsstämman med möjlighet till förnyelse genom beslut av bolagsstämma;
4. Ändring av bolagsordningens artikel 5 för att motsvara ovan fattade beslut.

Rätt att deltaga i stämman
Aktieägare med registrerat aktieinnehav per den 28 april 2006 och depåbevisinnehavare registrerade i VPCs avstämningsregister per den 28 april 2006 äger rätt att deltaga i stämmorna. Depåbevisägare, som innehar depåbevis som förvaltas av auktoriserad förvaltare (svensk bank eller fondkommissionär), måste, för att kunna utöva rösträtt på stämmorna, begära hos förvaltaren att han/hon tillfälligt förs in i VPCs avstämningsregister. Sådant införande måste vara verkställt senast den 28 april 2006. Röstning kan ske genom att röstkort (som kan laddas ner från www.medicover.com) tillställs MEDICOVER Holding S.A., c/o Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, Emissionsavdelningen, 106 70 Stockholm senast den 3 maj 2006. För depåbevisägare som önskar deltaga personligen vid stämmorna gäller dessutom anmälningsskyldighet enligt nedan.

Anmälan vid personligt deltagande
Depåbevisägare som önskar deltaga personligen (och ej endast genom röstkort) vid stämmorna skall anmäla sig hos depåbanken, Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, per telefon 08-701 23 82 eller 08-701 19 50, senast den 3 maj 2006.

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning för år 2005 finns tillgänglig på www.medicover.com.
_____________
Luxemburg i april 2006
Styrelsen för MEDICOVER Holding S.A.