Beijer Electronics AB

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:10 CET

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2006 kl 16.00 på Konserthuset, Föreningsgatan 35, Malmö.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som
* dels är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 april 2006
* dels anmäler sitt deltagande och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra till bolaget senast onsdagen den 19 april 2006 kl 12.00.

ANMÄLAN
Anmälan, som skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer, görs via bolagets hemsida www.beijer.se, på telefon 040-35 86 44, telefax 040-29 26 70, e-post arsstamma@beijer.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB, Box 426, 201 24 Malmö, märk gärna kuvertet med "Årsstämma".

Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall ett daterat original skickas till bolaget i god tid före stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Omregistreringen skall vara verkställd den 19 april 2006 och aktieägaren bör i god tid före detta underrätta förvaltaren därom.

ÄRENDEN/FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse för styrelsens arbete och funktion
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Beslut om valberedning
14. Ändringar i bolagsordningen
15. Stämman avslutas

PUNKT 1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
Valberedningen föreslår att Anders Ilstam väljs till ordförande vid stämman.

PUNKT 9 B. UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2005 lämnas med 3,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 28 april 2006. Utdelning beräknas skickas från VPC den 4 maj 2006.

PUNKTERNA 10-13. FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEARVODEN, VAL AV STYRELSE OCH VALBEREDNING
I valberedningen har under styrelseordförandens ledning följande aktieägare deltagit; Stena Sessan, företrätt av Bert Åke Eriksson, SEB Fonder, företrätt av Mats Tunér, Skandia Liv, företrätt av Mats Andersson samt Svolder, företrätt av Ulf Hedlundh.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de vid stämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 10
* att antalet styrelseledamöter utökas till sju stycken, utan suppleanter.

Punkt 11
* att arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter, som ej är anställda i bolaget, utgår med sammanlagt 625 000 kronor.
* att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12
* omval av Bert Åke Eriksson, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson och Göran Sigfridsson.
* nyval av Stig-Arne Blom och Ulrika Hagdahl. Stig-Arne Blom är verkställande direktör och koncernchef i IRO AB, styrelseordförande i
Borås Wäfveri AB samt styrelseledamot i Atlet AB, Broström AB och Westergyllen AB m.fl. Ulrika Hagdahl är grundare av ORC Software och styrelseledamot i ORC Software AB, IFS AB, Protect Data AB och Strålfors AB.
* val av Anders Ilstam som styrelseordförande.

Punkt 13
* att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2007. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
* att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
* att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, och (e) arvode för bolagets revisorer.

PUNKT 14. ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN
Styrelsen föreslår vissa ändringar i bolagsordningen, huvudsakligen föranledda av den nya aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelse om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att uppgift om revisors mandattid stryks samt att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri. Styrelsen föreslår vidare ett tillägg i bolagsordningens § 10 om ärenden på årsstämma som innebär att stämman skall fatta beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och om valberedning.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Vid bolagsstämman år 2004 utsågs Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, till bolagets revisorer för en mandatperiod om fyra år.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 11 april 2006 samt skickas till samtliga aktieägare per post. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt hos bolaget från och med den 11 april 2006 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär.

Välkomna!

Malmö i mars 2006

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Finland, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.