Skanditek Industriförvaltning AB

Kallelse till årsstämma Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:44 CET

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 26 mars 2007 kl 17.00 på Svenska
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till
Skanditek senast onsdagen den 21 mars 2007 kl 12.00 under adress
Skanditek Industriförvaltning AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm,
telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I
anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i
den av VPC förda aktieboken tisdagen den 20 mars 2007. Aktieägare som
har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga
och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före denna dag.

Ärenden och förslag till dagordning på stämman

1.Val av ordförande vid stämman
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
3.Godkännande av dagordning
4 Val av två justeringsmän
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Verkställande direktörens anförande
7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
9.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
10.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12.Val av revisor
13.Val av valberedning
14.Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier
15.Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av
bolagets egna aktier
16.Presentation och godkännande av styrelsens förslag till
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
17.Styrelsens förslag till bolagsstämman att godkänna
bolagsstämmans i CMA Microdialysis AB beslut om nytt incitamentsprogram
avseende utgivande av nya teckningsoptioner.
18.Stämmans avslutande

Skanditeks valberedning inför årsstämman 2007 består av Tomas Billing
(Nordstjernan), Thomas Fischer (eget och närståendes innehav) och Bob
Persson (eget och närståendes innehav).

Förslag avseende ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Stefan Lindskog är ordförande vid
årsstämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att 0,50 kr per aktie lämnas i utdelning för
räkenskapsåret 2006. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 29
mars 2007. Utdelningen fördelar sig på 0,30 kr i ordinarie utdelning
samt 0,20 kr i extra utdelning.

Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter
utan suppleanter med omval av ledamöterna Dag Tigerschiöld, Patrik
Tigerschiöld, Mathias Uhlén, Mikael Gottschlich, Sven Hagströmer och
Viveca Ax:son Johnson. Styrelsen skall utse styrelsens ordförande.


Förslag avseende arvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå om totalt 800.000
kronor (f.n. 750.000) till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av
bolaget, varav 270.000 kronor (f.n. 125.000 kronor) till ordförande och
135.000 kronor (f.n. 125.000 kronor) vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Förslag avseende val av revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young med Göran Abrahamsson som
huvudansvarig revisor för en mandatperiod om 3 år.

Förslag avseende val av valberedning (punkt 13)

Aktieägare som representerar mer än 36 procent av bolagets aktier och
röster föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter med
omval av Tomas Billing och Bob Persson samt nyval av Ulf Strömsten och
att dessa skall utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För
det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,
föreslås att styrelsens ordförande skall bemyndigas att välja
efterträdare. Till sådan efterträdare skall i första hand väljas en
person som representerar en av bolagets, vid tidpunkten för ordförandens
val, största aktieägare som inte sedan tidigare representeras i
valberedningen och som i övrigt befinns lämplig för uppdraget samt
accepterar det.

Förslag till beslut ombemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av högst 6.500.000 aktier motsvarande 9,9 procent av aktiekapitalet.
Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelser om att nya aktier
får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas
med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet
med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget
möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag
eller reglera bolagets skulder.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en
utspädning om cirka 9,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i
bolaget.

Förslag till beslut omBemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv av bolagets egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva
högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX
Nordiska Börsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla
aktieägare i bolaget. Förvärv på OMX Nordiska Börsen får ske till ett
pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning
för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16)

Ersättning till Verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension.
Med andra ledande befattningshavare avses ekonomichef och två
analytiker, varav samtliga är män.
Fördelning mellan grundlön och rörlig lön (bonus) ska stå i proportion
till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen är
maxi­merad för Verkställande direktör till maximalt en årslön. För andra
ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 50-100
procent av en årslön. Den rörliga lönen för Verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av fyra parametrar
jämfört med fast­ställda mål. Två av parametrarna är hänförliga till
portföljbolagens utveckling, en parameter till Skanditeks börskurs och
den sista parametern är utfallet mot individuellt uppsatta mål.

Styrelsens förslagtill bolagsstämman att godkänna bolagsstämman i
dotterföretaget CMA Microdialysis beslut om nytt incitamentsprogram
avseende utgivande av nya teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen för CMA Microdialysis("CMA") har föreslagit att en extra
bolagsstämma den 23 mars 2007 fattar beslut om ett nytt
incitamentsprogram avseende teckningsoptioner i CMA. Ett beslut om ett
incitamentsprogram i CMA faller under 16 kap 3 § aktiebolagslagen varför
det måste godkännas av bolagsstämma i moderbolaget Skanditek.

Styrelsen i CMA föreslår att bolagsstämman i CMA beslutar att utge högst
775 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 775 aktier i
CMA. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras
marknadsvärde vid utgivandetillfället vilket beräknats till 285,50
kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av optionsrätterna
skall ske senast den 10 april 2007. Teckningsoptionerna skall tecknas av
intressebolaget Dipylon Medical AB med rätt och skyldighet för
intressebolaget att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare
och nyckelpersoner i CMA. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner
skall motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av
teckningsoption kan ske från och med den 10 april 2010 till och med den
10 maj 2010 till en teckningskurs om 5.806,00 kronor per aktie. Fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning
av aktiekapitalet med 775 kronor innebärande en utspädning om ca 3 % av
antalet aktier och röster i CMA.

Stämmans beslut under punkten 17 faller under reglerna i 16 kap
aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen") varför det för giltigt beslut
erfordras att stämmans beslut biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8 b) och punkterna
14,15 och17 samt årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 kommer, senast
från och med måndagen den 12 mars 2007, att hållas tillgängliga för
aktieägarna på bolagets kontor, Nybrogatan 6, Stockholm och på bolagets
hemsida www.skanditek.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare
som begär detta samt uppger sin postadress.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets
hemsida. På bolagets hemsida kommer vidare styrelsens förslag enligt
punkt 16 att finnas tillgänglig i god tid före stämman.

Aktieägare med mer än 36 procent av bolagets aktier och röster stöder
förslagen i punkterna 9,10,11 och 12.

Stockholm i mars 2007
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen