Lindex AB

Kallelse till AB Lindex Bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 08:40 CET

Bolagsstämma i AB LINDEX (publ) org.nr. 556452-6514

Aktieägarna i AB Lindex kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 januari 2004, klockan 16.00 i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Dörrarna öppnas och inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 15.00. Efter bolagsstämman serveras enkel förtäring.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall

- dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, senast måndagen den 5 januari 2004.
- dels anmäla sig till bolaget under adress AB Lindex, Box 233, 401 23 Göteborg.

Det går även bra att anmäla sig per telefon: 0322-778 66 eller per e-post: investor.relations@lindex.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 13.00 tisdagen den 13 januari 2004. I anmälan anges namn, person-/ organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 5 januari 2004.

Ärenden på stämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän och röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och revisorsrapport för verksamhetsåret 2002/2003
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Fördelning av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
12. Fastställande av arvode till styrelsen
13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
14. Bestämmande av det antal revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
15. Fastställande av arvode till revisorerna
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Fråga om utseende av nomineringskommitté
18. Val av ledamöter i nomineringskommitté
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

Förslag vid stämman
Aktieägare representerande cirka 35 procent av röstetalet i bolaget kommer på punkterna 11−13 samt 17 i dagordningen att föreslå:

Punkt 9
Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 20 januari 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom VPC:s försorg fredagen den 23 januari 2004.

Punkt 11
Att antalet styrelseledamöter blir 7 ledamöter och att någon styrelsesuppleant inte utses.

Punkt 12
Att styrelsearvodet fastställs till 1.075.000 kronor och att arvodet fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande.

Punkt 13
Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Birgitta Johansson-Hedberg, Gerard H De Geer, Jörgen Johansson, Bengt Larsson och Lars Otterbeck samt nyval av Christer Gardell och Conny Karlsson. Christer Gardell (1960) är VD och delägare i Amaranth Capital. Christer har inga övriga styrelseuppdrag. Conny Karlsson (1955) är egen konsult. Conny är ordförande i MTV Produktion AB, Wilh.Sonesson AB och Tybring-gjedde ASA.

Tommy Persson, Erik Stensrud och Michael Lemner har avböjt omval till styrelsen.

Punkt 17
Att utse en nomineringskommitté bestående av fyra ledamöter. Kommitténs uppgift är att lämna förslag till val av och arvode till styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant/eventuella styrelsesuppleanter vid nästa ordinarie bolagsstämma.

Dagordning inklusive förslag till beslut i samtliga frågor kan erhållas från AB Lindex, 441 84 Alingsås eller per telefon: 0322-778 66.

Göteborg i december 2003
AB Lindex (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Johansson, VD och koncernchef AB Lindex
telefon +46(0)31-739 50 02
mobil +46(0)705-94 21 22

Ulrika Danielson, Informationschef
telefon +46(0)31-739 50 05
mobil +46(0)709-50 16 13

Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland samt Twilfit med cirka 60 butiker i Sverige. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder.