Elekta AB

Kallelse till bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 09:01 CEST

FÖRSLAG KRING INLÖSEN AV AKTIER OCH NOMINERING TILL STYRELSEN

Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma kl. 15.00 måndagen den 22 september 2003 i Finlandshusets Konferens, Snickarbacken 4 i Stockholm.

ANMÄLAN, m m

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken fredagen den 12 september 2003,

dels senast kl. 16.00 onsdagen den 17 september 2003 till bolaget anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman (jämte antalet eventuella biträden).

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske under adress Elekta AB (publ), Informationsavdelningen, Box 7593, 103 93 Stockholm, per telefax 08-587 255 00, eller muntligen på telefonnummer 08 - 587 254 00. Anmälan kan också ske via e-mail på följande adress: elisabeth.natt.och.dag@elekta.com.

Anmälningsblankett kommer att utsändas tillsammans med bolagets årsredovisning. Om anmälan sker på annat sätt skall i anmälan anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 september 2003, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-10) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 53 i Stockholm, fr.o.m. måndagen den 8 september 2003, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens respektive aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-16 kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. den 15 september 2003, och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elekta.com.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
14. Styrelsens förslag om inlösen av aktier och nedsättning av aktiekapitalet;
15. Fråga om nomineringsförfarande inför bolagsstämma;
16. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 och 14 - Utdelning och Inlösen av aktier

I enlighet med bolagets utdelningspolicy föreslår styrelsen, med hänsyn till Elektas starka finansiella ställning och med ändamålet att genomföra en kapitalöverföring till aktieägarna samt att uppnå en för bolaget lämplig kapitalstruktur, att inlösen av aktier ska ske till ett värde av ca 320 Mkr vilket innebär att aktiekapitalet sätts ned med högst 13 Mkr genom inlösen av högst var trettonde aktie i bolaget varvid hänsyn tagits till utestående relevanta teckningsoptionsprogram.

Som avstämningsdag för fastställande av rätt att erhålla inlösenrätt föreslås fredagen den 3 oktober 2003.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

ÖVRIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 till 13 - Förslag till val av styrelse samt styrelsearvoden

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Carl G. Palmstierna, Tommy Karlsson och Laurent Leksell samt nyval av Hans Barella. Hans Barella är från Holland och besitter gedigen internationell erfarenhet av medicinskteknisk industri som bl a före detta koncernchef för Philips Medical Systems.

Det föreslås att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 960 000 kronor, varav 300 000 kronor skall användas för förvärv av aktier i bolaget via Stockholmsbörsen. Arvodet skall fördelas inom styrelsen enligt styrelsens bestämmande. Något arvode skall inte utgå till ledamot som innehar anställning i bolaget.

Revisorsarvoden föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Förslaget enligt denna punkt har stöd av aktieägare representerande drygt 42 procent av rösterna i Bolaget.

Punkt 15 - Fråga om nomineringsförfarande inför bolagsstämma

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från Bolaget fristående ledamöter vilka representerar Bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

Ett antal större aktieägare, tillsammans representerande drygt 42 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har aviserat att de kommer att yrka på avslag på ett sådant förslag och föreslår istället att bolagsstämman beslutar att nomineringsprocessen skall tillgå så, att styrelseordföranden i anslutning till räkenskapsårets utgång kontaktar representanter för minst fem av de under räkenskapsårets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att förelägga den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på ägarrepresentanterna som deltar i detta arbete skall offentliggöras så snart de utsetts.

Punkt 16 - Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket bolagsstämman bör ge styrelsen uppdrag att utse en revisionskommitté, bestående av styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stockholm i augusti 2003
Styrelsen i Elekta AB (publ)

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
tel. 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com