Elekta AB

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I ELEKTA AB

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 08:47 CEST

Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma kl.15.00 torsdagen den 18 september 2008 hos Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.

Anmälan, mm

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 september 2008, dels senast kl.16.00 måndagen den 15 september 2008 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman (jämte antalet eventuella biträden).

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske under adress Elekta AB (publ), Informationsavdelningen, Box 7593, 103 93 Stockholm, per telefax 08-587 255 00, per telefon 08-587 254 00 eller via e-mail till ir@elekta.com.

Anmälningsblankett kommer att utsändas tillsammans med bolagets årsredovisning. Om anmälan sker på annat sätt skall i anmälan anges namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress och registrerat aktieinnehav. Om deltagande skall ske via fullmakt skall fullmakten sändas in tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida www.elekta.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 september 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kungstensgatan 18 i Stockholm, senast fr.o.m. torsdagen den 4 september 2008, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt samtliga punkter kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. torsdagen den 4 september 2008. Samtliga ovanstående handlingar skickas i anslutning till tillhandahållandetidpunkten ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut enligt punkten 19 kommer automatiskt att översändas till samtliga aktieägare som anmäler deltagande vid stämman. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elekta.com.

Det total antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen är 93 075 863, varav 3 562 500 aktier av serie A och 89 513 363 av serie B. Det totala antalet röster i bolagets är 125 138 363.

Ärenden

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Redovisning av valberedningens arbete;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
15. Val av revisorer;
16. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. Fråga om nedsättning av aktiekapitalet;
18. Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier;
19. Beslut om incitamentsprogram;
20. Fråga om utseende av valberedning;

STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Förslag till stämmoordförande

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Bertil Villard.

Punkt 9 - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 671 342 778 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,75 kronor per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 23 september 2008.

Punkterna 12 - 18 - Förslag till val av styrelse samt arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslås bestå av 8 ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås omval av var och en av Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av var och en av Luciano Cattani and Vera Kallmeyer. Till styrelsens ordförande föreslås Akbar Seddigh.

Det föreslås att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 385 000 kronor, varav 570 000 kr till styrelsens ordförande, 285 000 kr vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 kr till ordföranden och 35 000 kr till annan ledamot i bolagets ersättningskommitté. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Det föreslås att till revisorer för kommande fyra år, till och med årsstämman som hålls 2012, väljes Deloitte AB. Deloitte AB har informerat bolaget om att Jan Berndtsson kommer att vara ansvarig för revisionen.

Revisorsarvoden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen enligt denna punkt har tagits fram av bolagets valberedning, vilka per den 30 juni 2008 representerade aktieägare med drygt 43 procent av rösterna i bolaget.

Punkt 16 - beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen föreslås ges möjlighet att avvika från dessa riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl eller behov så föreligger.

Principer

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen i ett kort- och långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom bolaget. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs fast lön jämte bonus och andra långsiktiga kontanta ersättningar, skall vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Den total nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med medianen för likvärdiga positioner inom relevant geografisk marknad. Marknadslön fastställs årligen genom extern benchmarking. Kompensationen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast lön och olika former av bonus där rörlig ersättning utgör en relativt stor del av den totala kompensationen.

Ersättning och ersättningsformer

Koncernens ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer kort- och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse.

Fast lön

Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Årlig bonus

Ledande befattningshavare har en årlig bonus som mäts och utbetalas kvartalsvis. Den årliga bonusen är strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Bonusmål skall i första hand vara relaterade till utfall av koncerngemensamma finansiella mål. Mål för bonusen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens affärsstrategi och resultatmål. Andra resultatmål, så kallade "Key Performance Indicators", används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av årlig bonus varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 100 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om finansiella och andra kvantitiativt mätbara mål överträffas är bonusutbetalningen maximerad till 160 procent av målbonus. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

För att säkerställa ett långsiktigt arrangemang, fortsatt anställning samt i ett internationellt perspektiv, konkurrenskraftig ersättning, kan årlig bonus kompletteras med en bonus med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 24 månader. Fördröjd bonus används selektivt och är baserat på målsättningar relaterade till innevarande verksamhetsår. Fördröjd bonus kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning skall ske. Den fördröjda bonusen skall ej överstiga 50 procent av den normala årliga målbonusen och skall i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens bonusplan.

Långsiktig bonus samt aktierelaterade incitamentsprogram

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse kan styrelsen selektivt besluta om andra typer av icke aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentprogram med kontant utbetalning. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram skall ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad samt kräver fortsatt anställning i koncernen.

Styrelsen använder sig även av långsiktiga incitament i syfte att stödja kund- och aktieägarperspektiv bland ledande och andra befattningshavare. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett aktierelaterat, långsiktigt incitamentsprogram, t ex i form av ett optionsprogram, bör föreslås bolagsstämman. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till årets stämma framgår av punkten 19 i kallelsen, styrelsens förslag till beslut om ett incitamentsprogram i linje med den Share Unit Plan som antogs av stämman 2007.

Pensioner - Vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Övriga förmåner - Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etc., skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag - Verkställande direktören har en uppsägningstid om 24 månader. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader. Särskilt avgångsvederlag bör i princip inte förekomma. Vid uppsägning gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren är bosatt eller verkar.

Punkt 17 - minskning av aktiekapitalet

I enlighet med det bemyndigande som lämnades vid förra ordinarie bolagsstämman har Elekta sedan föregående stämma återköpt 951 300 egna B-aktier. Styrelsen har tidigare meddelat att avsikten är att de återköpta aktierna ska makuleras. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 1 902 600 kr genom indragning av dessa 951 300 B-aktier utan återbetalning. Minskningsbeloppet skall avsättas till bolagets dispositionsfond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 - bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på OMX Nordic Exchange, Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19 - Beslut om incitamentsprogram

Utspädningsberäkningar är baserade på antalet utestående aktier vid tidpunkten för utformning av denna kallelse med justering för det antal aktier som föreslås makuleras enligt punkten 17.

1. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av personaloptioner baserat på Elekta AB 2007 Share Unit Plan

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av personaloptioner (tilldelning 2008) baserat på Elekta AB 2007 Share Unit Plan ("Planen") som antogs vid årsstämman 2007. Huvudsakliga villkor i Planen är att (i) för anställd med hemvist i Sverige förutsätts för att den anställde skall erhålla personaloption och bibehålla möjligheten att förvärva aktier att den anställde förvärvar ett visst antal aktier i bolaget på marknaden samt behåller dessa fram till utnyttjande av optionen; (ii) antalet aktier som skall vara möjliga att förvärva med stöd av personaloption bestäms mot bakgrund av uppfyllelse av kollektivt uppsatta prestationsmål; (iii) optionerna skall bli möjliga att utnyttja med en fjärdedel årligen; (iv) optionerna är inte möjliga att överlåta; (v) optionerna är beroende av fortsatt anställning; (vi) det pris som skall erläggas för att erhålla aktie vid utnyttjande av option skall uppgå till lägst 110% av aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för optionserbjudandet; (vii) optionernas löptid skall vara maximalt 5 år; samt (viii) att den ekonomiska vinst som anställd kan erhålla av tilldelade optioner maximeras till 400% av det pris som skall erläggas för aktierna.

För årets tilldelning av personaloptioner skall i övrigt i huvudsak följande gälla.
Personaloptioner skall erbjudas ca 75 nyckelpersoner uppdelat på fyra nivåer; högsta ledningen (1-3 personer), övriga ledande befattningshavare (ca 6-10 personer), högre chefer (ca 20-40 personer) samt mellanchefer och nyckelpersoner (ca 20-50 personer) . Vid uppfyllande av prestationsmålet skall tilldelade personaloptioner ge möjlighet att totalt förvärva maximalt 1.600.000 aktier av serie B. Prestationsmålet baserar sig på rörelseresultatet och försäljningstillväxt i lokal valuta under räkenskapsåret 2008/09 och uppfyllelse av målet skall stämmas av per den 30 april 2009.

Personaloptionerna skall löpa till och med den 31 juli 2012. För det fall det föreligger hinder att tilldela personaloptioner till anställda i visst land skall styrelsen ha rätt att i stället tilldela syntetiska personaloptioner till dessa. Sådana syntetiska personaloptioner skall ges ut enligt motsvarande villkor som personaloptionerna dock med undantaget att de endast ger rätt till kontantavräkning.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa delaktighet för nyckelpersoner i bolagets utveckling och säkerställa att de delar målsättning att generera lönsam tillväxt. Det är även tänkt att motivera nyckelpersoner till fortsatt anställning i koncernen. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrund av att koncernen är verksam på en global marknad och att huvuddelen av de anställda som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av den totala kompensationen.

Upplysningsvis kan beslut enligt denna punkt 1 fattas med enkel majoritet. Dock skall beslut om utgivande av personaloptioner vara villkorat av att årsstämman även fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt punkten 2 nedan.

2. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att säkerställa att bolaget kan fullgöra åtagande att leverera aktier då innehavare av personaloption påkallar utnyttjande och för att utgöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission utan vederlag av högst 1.856.000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget. Till följd härav kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 3.712.000 kronor motsvarande, vid full teckning, ca 1,97% av det totala antalet aktier och ca 1,47% av det totala antalet röster i bolaget. Med beaktande även av utestående teckningsoptioner disponerade för tidigare personaloptionsprogram i bolaget kan, vid full teckning, aktiekapitalhöjningen komma att motsvara ca 4,75% av det totala antalet aktier och ca 3,57% av det totala antalet röster i bolaget.

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bolagets dotterbolag Elekta Instrument AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att efter teckning och vid anställdas påkallande av utnyttjande av bolaget utställda personaloptioner (eller syntetiska personaloptioner om tillämpligt) fullgöra bolagets åtagande genom överlåtelse av teckningsoptionerna. Elekta Instrument AB äger även rätt att avyttra teckningsoptioner för att täcka sociala avgifter för personaloptionsprogrammet.

Den kurs till vilken nyteckning av en aktie av serie B kan ske skall uppgå till 105% av den genomsnittliga stängningskursen under 10 börsdagar närmast efter bolagsstämman, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner, varvid en (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B, kan äga rum under perioden från och med den 1 november 2008 till och med den 31 juli 2012.

För emissionen gäller i övrigt sedvanliga omräkningsvillkor m.m. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 31 oktober 2008.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen föreslagit årsstämman att utge personaloptioner enligt punkten 1. En förutsättning för att fatta beslut om utgivande av personaloptioner - utformade på som sätt angivits under 1 - är att föreslagen emission av teckningsoptioner sker till dotterbolaget.

VD eller den VD därtill bemyndigar skall äga rätt att vidtaga sådana smärre ändringar i årsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen samt eventuell VPC-anslutning av teckningsoptionerna.

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkten 2 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att teckningsoptioner som emitterats enligt denna punkten 2 och som styrelsen inte anser nödvändiga för att säkerställa bolagets åtaganden enligt utgivna personaloptioner skall makuleras så snart som möjligt. Årsstämman föreslås ge styrelsen uppdraget att verkställa sådan makulering.

Punkt 20 - Fråga om utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att en valberedning skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget, dock skall bolaget betala alla sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande.

Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.

Stockholm i augusti 2008
Styrelsen i Elekta AB (publ)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 257 22, 070-595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som förser onkologer, radioterapeuter, neurokirurger och många andra specialister med avancerade verktyg för att bekämpa svåra sjukdomar.

Elekta utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 5 000 sjukhus världen över och innefattar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv behandling av sjukdomar i hjärnan, Elekta AxesseTM och Elekta Synergy® för stereotaktisk och bildstyrd strålterapi och strålkirurgi samt MOSAIQTM, en serie mjukvarulösningar för bland annat elektroniska journaler och informationshantering i cancervården.

Elektakoncernen, med huvudkontor i Stockholm, har över 2 500 medarbetare globalt. Företaget är noterat på den Nodiska Börsen med symbolen EKTAb. Mer information finns på www.elekta.com.