Peab AB

Kallelse till bolagsstämma i Peab AB

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:46 CEST

Aktieägarna i Peab AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen 17 maj 2006 kl.15.00 i Grevieparken, Grevie.

Deltagande
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall:

– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 11 maj 2006.

– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att medföra senast fredagen den 12 maj 2006 kl.14.00. Anmälan kan göras på www.peab.se/stamma, per telefon 0431-890 00 eller per post till Peab AB, Information, 260 92 Förslöv. Vid anmälan skall namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Anmälan om deltagande i Peab ABs årsstämma samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Peabs bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast torsdagen 11 maj 2006. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om tillfällig ägarregistrering till förvaltaren.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
13. Fastställande av styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av ledamöter till valberedning
16. Ändring av bolagsordning
17. Beslut om ersättningspolicy
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om vinstandelslån
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier
20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
21. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier
22. Övriga ärenden
23. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 10 Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2005 lämnas med 3,00 kr (2,50) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen 22 maj 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från VPC fredagen 26 maj 2006.

Punkt 12 Antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman
Valberedningens förslag:
Sex (sju) ordinarie ledamöter och inga (oförändrat) suppleanter.

Punkt 13 Styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden
Valberedningens förslag:
Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 350 000 kr (300 000) och till övriga styrelseledamöter med sammanlagt 520 000 kr (600 000). För utskottsarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med sammanlagt 125 000 kr (oförändrat). De två sistnämnda beloppen skall fördelas av styrelsen mellan de av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningens förslag:
Omval av Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Jan Segerberg, Svante Paulsson och Mats Paulsson. Göran Grosskopf utses till styrelseordförande.

Punkt 15 Val av ledamöter till valberedning
Aktieägare representerande över 60 procent av totala andelen röster i bolaget föreslår följande ledamöter för tiden fram till 2007 års årsstämma:
Omval av Malte Åkerström och Leif Franzon och nyval av Göran Grosskopf och Fredrik Paulsson. Malte Åkerström utses till ordförande.


Punkt 16 Ändring av bolagsordning
Styrelsens förslag innebär att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Styrelsens förslag innebär i huvudsak:
– att aktiens nominella belopp utgår ur bolagsordningen och ersätts med att totala antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst
200 000 000.
– att aktieägarnas företrädesrätt vid kvittningsemission av aktier anges.
– att en reglering rörande aktieägarnas företrädesrätt vid kontant- och kvittningsemissioner av teckningsoptioner och konvertibler infogas.
– att bestämmelser om styrelseledamöternas mandattid utgår.
– att möjligheten att utse styrelsesuppleanter utgår.
– att reglering om revisors mandattid utgår.
– att regleringar om kallelse till bolagsstämma anpassas till den nya lagens lydelse.
– att avstämningsförbehållet skall lyda ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument”.
Därutöver föreslås vissa förenklingar innebärande att överflödiga regleringar tas bort och mindre språkliga justeringar görs för att anpassa till den nya lagen.

Punkt 18 Bemyndigande avseende återköp av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen kunna besluta om upptagande av, eller ställande av säkerhet för upptagande av, sedvanliga kreditfacilitetslån hos kreditinstitut, respektive garantera redan upptagna kreditfacilitetslån, i vilka lån, räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av koncernens resultat eller finansiella ställning.

Punkt 19 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Punkt 20 Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att förvärva högst så många Peab-aktier av serie A eller B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget eller 8 700 000 aktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Syftet med återköp av egna aktier skall vara att förbättra bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv m m eller att ge möjlighet att, genom senare inlösen, neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med konvertering av utestående konvertibla skuldebrev.


Punkt 21 Bemyndigande avseende avyttring av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att avyttra högst 8 700 000 av bolagets förvärvade Peab-aktier av serie A eller B. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt.

Årsredovisning och fullständiga förslag
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 16-21 samt styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 finns senast från och med den 3 maj 2006 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen i Förslöv, samt på Peabs hemsida www.peab.se/finansiellinfo/arsstamma. Kopia av dessa handlingar sänds till aktieägare på begäran.

Förslöv i april 2006
Peab AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.sePeab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 25 miljarder i omsättning och ca 11 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid Stockholmsbörsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.