DQE Designed Quality Entertainment AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:43 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44154

DQE DESIGNED QUALITY ENTERTAINMENT: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i DQE Designed Quality Entertainment AB (publ.) ("DQE") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 december 2006 klockan 15.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Receptionen öppnar klockan 14.30 för inregistrering.

ANMÄLAN

Rätt att delta i DQEs bolagsstämma har den aktieägare som:
dels är införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 5 december 2006, dels senast klockan 12.00 senast tisdagen den 5 december 2006 anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
· per fax +46-(0)11-4424091
· per post till DQE AB, att: VD Tord Jansson, 601 86 Norrköping
· eller via e-post: info@dqeab.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn/firma, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt i förekommande fall namn på och antal (högst två) biträden som skall medfölja aktieägaren vid stämman.

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i god tid före tisdagen den 5 december 2006.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Val av en eller två justeringsmän.
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av dagordning.
6 Anförande om förestående ärenden att behandlas av stämman.
7 Beslut om minskning av aktiekapitalet samt beslut om därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen, enligt styrelsens nedan förslag till beslut.
8 Beslut om riktad nyemission av aktier enligt styrelsens nedan förslag till beslut.
9 Beslut om kompletteringsval av styrelseledamot
10 Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och VPC
11 Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet samt beslut om därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet från 84.883.999 kr och 60 öre till 21.220.999 kr och 90 öre (minskning med 63.662.999 kr och 70 öre) för täckande av förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde kommer att minska från tjugo (20) öre till fem (5) öre.

Styrelsen föreslår - under förutsättning av och i så fall som en konsekvens att bolagsstämman dessförinnan har beslutat om minskning av aktiekapitalet enligt ovan - att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens punkt 4 till följande lydelse: "Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 21.220.999:90 kronor och högst 84.883.999:60 kronor".

Styrelsens förslag till riktad nyemission av aktier (punkt 8) Styrelsen föreslår - under förutsättning av att bolagsstämman dessförinnan har beslutat om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningens punkt 4 enligt ovan - att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 12.857.143 kr, genom nyemission av högst 257.142.860 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de aktieägare och andra investerare, som fortlöpande tillskjutit medel till tryggande av bolagets finansieringsbehov. Emissionskursen uppgår per nyemitterad aktie till sju (7) öre och sammanlagt till högst 18.000.000 kr och 20 öre. Betalning för de nya aktierna skall ske genom kontant betalning och/eller kvittning mot de teckningsberättigades fordringar hos bolaget. Teckning ska ske under tiden 11 - 31 december 2006.

ANMÄRKNINGAR

Styrelsen erinrar om att besluten enligt punkterna 7 och 8 är giltiga endast om det biträtts av aktieägare med minst 2/3 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Aktieägare med röster överstigande sådan majoritet har dock på förhand meddelat styrelsen att de kommer att stödja styrelsens förslag i dessa delar.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos MAQS Law Firm Advokatbyrå, att: Bob Lee, Östra Hamngatan 24, SE-404 39 Göteborg från och med den 27 november 2006 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i november 2006
DQE Designed Quality Entertainment AB (publ.)
Styrelsen