Vicore Pharma Holding AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 09:18 CEST

Aktieägarna i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 14 september 2015 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 september 2015, dels senast klockan 12.00 den 11 september 2015 anmäla sig skriftligen till Mintage Scientific AB, att. Nina Carlén, c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller via telefon
031-78 80 560, eller via e-post nina.carlen@mintage.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 8 september 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.mintage.se. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Mintage Scientific AB.

Förslag till dagordning:
1.Stämman öppnas.
2.Val av ordförande.
3.Val av sekreterare för mötet.
4.Upprättande och godkännande av röstlängd.
5.Val av två justeringsmän.
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.Godkännande av dagordningen.
8.Beslut om:
a)Riktad nyemission av aktie
b)Sammanläggning av aktier.
c)Antagande av ny bolagsordning
d)Bemyndigande om nyemission av aktier
9.Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:


Beslut om riktad nyemission av aktie (punkt 8 a)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 0,05 kronor genom emission av högst 1 ny aktie.
Betalning om 0,05 kronor per tecknad aktie ska erläggas med pengar senast den 28 september 2015.
Genom nyemissionen görs avsteg från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Skälet till avsteget från företrädesrätten är att skapa möjlighet för bolaget att genomföra en sammanläggning av aktier (1:10), vilket anses vara till fördel för såväl bolaget som samtliga aktieägare.
Aktieteckning ska ske omedelbart i bolagsstämmoprotokollet.
Rätt att teckna den nyemitterade aktien ska tillfalla Protem Wessman AB.
Den nya aktien ska berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
Beslutet förutsätter att bolagsstämman också fattar beslut om sammanläggning av aktier (1:10) och således även ändring av bolagsordningen.
Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier (1:10) varvid 10 befintliga aktier läggs samman till 1 ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.
Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Protem Wessman AB vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1 - 9 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Protem Wessmans tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10 (så kallad avrundning uppåt).
För att tillse att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 10 har styrelsen föreslagit att Protem Wessman AB erbjuds att teckna 1 ny aktie för ett belopp motsvarande kvotvärde i enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag till nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan.
Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa verkställighetsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.
Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 8 c)
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under punkt 8 b föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att § 5 avseende gränser för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 3 750 000 aktier och högst 15 000 000 aktier. Den föreslagna bolagsordningen framgår av Bilaga 1.
Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande av styrelsen (punkt 8 d)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att återkalla beslut om emissionsbemyndigande fattat vid årsstämman den 28 april 2015 för att istället bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som skall kunna tecknas genom konvertering av skuldebrev samt antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst 6 000 000 aktier efter sammanläggning av aktier.
Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. I skälet till styrelsens förslag ingår bl. a. att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda. Detta genom att bl.a. låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.
Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet torde underlätta kapitalanskaffningen till Bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för Bolaget och dess nuvarande aktieägare.
Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan skälig marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.
Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 81 203 599. Det totala antalet röster uppgår till 81 203 599. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut
Fullständiga förslag till beslut under punkt 8 samt de övriga handlingar som ska finnas tillgänglig enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.mintage.se från och med den 24 augusti 2015.

Göteborg augusti 2015
Mintage Scientific AB (publ)
STYRELSEN

Mintage Scientific AB är ett holding- och managementbolag som leder och samordnar resurser och kompetenser i sina innehav.