Vicore Pharma Holding AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 16:04 CEST

Aktieägarna i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 28 september 2015 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 september 2015, dels senast klockan 12.00 den 25 september 2015 anmäla sig skriftligen till Mintage Scientific AB, att. Nina Carlén, c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller via telefon
031-78 80 560, eller via e-post nina.carlen@mintage.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 22 september 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.mintage.se. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Mintage Scientific AB.

Förslag till dagordning:

1.Stämman öppnas.

2.Val av ordförande.

3.Val av sekreterare för mötet.

4.Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.Val av två justeringsmän.

6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.Godkännande av dagordningen.

8.Beslut om: Antagande av ny bolagsordning varigenom bolagets firma ändras.

9.Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om antagande av ny bolagsordning varigenom bolagets firma ändras

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens första paragraf så att bolagets firma ska vara Vicore Pharma Holding AB (publ) i stället för Mintage Scientific AB (publ). Ändringen är ämnad att tydliggöra bolagets verksamhet.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 81 203 599. Det totala antalet röster uppgår till 81 203 599. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut under punkt 8 samt de övriga handlingar som ska finnas tillgänglig enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.mintage.se från och med den 31 augusti 2015.

Göteborg augusti 2015

Mintage Scientific AB (publ)

STYRELSEN

Mintage Scientific AB är ett holding- och managementbolag som leder och samordnar resurser och kompetenser i sina innehav.