VLT AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 08:53 CET

Aktieägarna i VLT AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 mars 2007 kl. 11.00 i VLT-huset, Slottsgatan 27, Västerås. Lokalerna öppnas kl. 10.00 då VLT AB även bjuder på kaffe.

Deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
dels vara registrerad i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 mars 2007,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 torsdagen den 22 mars 2007, per telefon:
021-19 91 17, per fax: 021-19 91 02, per e-post: koncern@vlt.se eller per post under adress: VLT AB,
Berit Lindvall, Box 3, 721 03 Västerås. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon- och personnummer
(organisationsnummer), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör fullmakten insändas i original i samband med anmälan.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd per torsdagen den 22 mars 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av röstlängd.
8. Val till styrelsen mm
a. Bestämmande av antal ledamöter och suppleanter.
b. Ersättningsval.
c. Beslut om arvode.
9. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i punkt 8
Styrelseledamöterna Ove Joanson och Bert Levin har avträtt sina ledamotskap av bolagets styrelse. Enligt
bolagsordningen skall ny styrelseledamot väljas om stämmovald ledamot avgår i förtid och suppleant inte finns.

Punkt 8 a:
Mediaintressenter PLMS AB, som representerar omkring 53 procent av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 8 b:
Mediaintressenter PLMS AB föreslår att Gunnar Thellnér väljs till ny styrelseledamot. Förslagets genomförande innebär att Gunnar Thellnér avgår som styrelsesuppleant.
Gunnar Thellnér, född 1944, är bosatt i Västerås. Han har mångårig industriell erfarenhet från ABB och innehar ett flertal styrelseuppdrag med anknytning till Mälarregionen. Gunnar Thellnér äger inga aktier i bolaget.

Punkt 8 c:
Mediaintressenter PLMS AB föreslår vidare för det fall att Gunnar Thellnér utses till ledamot av styrelsen,
att det honom vid extra bolagsstämma den 18 december 2007 tillerkända arvodet även skall omfatta hans ledamotskap till slutet av årsstämman 2007.
Vid extra bolagsstämma den 18 december 2006, då Gunnar Thellnér valdes till suppleant, tillerkände stämman honom ett arvode om 60.000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2007.

Västerås i februari 2007
STYRELSEN