IFS

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:13 CEST

Extra bolagsstämma äger rum onsdagen den 5 november 2004 kl 11:00 på Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolagsstämman har att ta ställning till styrelsens beslut att genomföra en garanterad företrädesemission om cirka 267 Mkr med teckningskursen 2,60 kr, vilket motsvarar en ny aktie för varje befintlig, samt förslag att utge ett konvertibelt lån om 160 Mkr för att kvitta skulder till SEB och Wasatornet. De konvertibla skuldebrev som tecknas av SEB kommer att förvärvas av Wasatornet som erbjuder samtliga konvertibla skuldebrev till de som med stöd av teckningsrätt tecknar aktier i nyemissionen.

För att tillvarata och utveckla de värden som finns i bolaget, påskynda förändring av försäljningsstrategi, driva effektiviserings- och rationaliseringsprogram, uppnå lönsamhet samt på sikt delta i konsolideringen i branschen behöver den finansiella ställningen stärkas.
Styrelsen för IFS har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en säkerställd nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har vidare fattat beslut om att föreslå extra bolagsstämma att besluta om en kvittningsemission av konvertibelt lån om nominellt 160 MSEK. Förvaltnings AB Wasatornet ("Wasatornet") och Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") har förbundit sig att teckna Konvertibelemissionen. Wasatornet och SEB har träffat avtal enligt vilket Wasatornet ska förvärva de konvertibla skuldebreven som tecknas av SEB. Wasatornet har underrättat bolaget om att Wasatornet därefter kommer att erbjuda dem som tecknar aktier i nyemissionen med stöd av teckningsrätt att förvärva samtliga nyemitterade konvertibla skuldebrev om totalt 160 Mkr. Kostnader för genomförande av ny försäljningsstrategi och andra åtgärder för att sänka kostnader kommer i allt väsentligt att finansieras genom emissionerna. Vidare avses 152 Mkr i räntebärande skulder att amorteras per den 31 december 2004, samt vissa övriga kortfristiga rörelseskulder att regleras.

Tidplan
· Teckning av aktier och anmälan om förvärv av konvertibla skuldebrev kan ske under tiden från och med den 24 november till och med den 10 december 2004. Anmälningstiden kan komma att förlängas.
· Teckningsrätter avseende aktier kommer att handlas på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 24 november till och med den 7 december 2004.
· Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 15 november 2004.
· Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att teckna nya aktier är den 18 november 2004.
· Prospekt avseende nyemissionen av aktier och erbjudandet om att förvärva konvertibla skuldebrev kommer att distribueras till aktieägarna omkring den 22 november 2004.

Villkor för nyemissionen av aktier
· De nyemitterade aktierna erbjuds IFS aktieägare med företrädesrätt, varvid en befintlig aktie av serie A eller B berättigar till att teckna en ny aktie av samma slag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare i förhållande till det antal aktier de tidigare äger (subsidiär företrädesrätt).
· Teckningskursen är 2,60 SEK per aktie.
· Nyemissionen omfattar totalt högst 102.831.407 aktier, varav högst 7.153.374 utgörs av aktier av serie A och högst 95.678.033 av aktier av serie B1.
· Wasatornet har förbundit sig att teckna sin andel i nyemissionen motsvarande 14,8 procent av aktiekapitalet. Därutöver har Wasatornet utställt en emissionsgaranti avseende resterande 85,2 procent, innebärande att nyemissionen är säkerställd i sin helhet.2
· Nyemissionen är villkorad av att full teckning sker i emissionen av konvertibla skuldebrev.
· För att innehavare av konvertibla skuldebrev i bolagets konvertibla förlagslån 2000/2005 och 2003/2007 skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom konvertering, skall sådan konvertering vara verkställd senast den 1 november 2004. Detta innebär att fullständig och korrekt anmälan om konvertering skall vara Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB tillhanda senast den 28 oktober 2004 klockan 16.00. I den mån konvertering verkställs på sådan tid att deltagande i nyemissionen inte uppkommer, kommer omräkning av konverteringskurs att ske enligt villkoren för de konvertibla förlagslånen.

Villkor för emissionen av konvertibla skuldebrev och för erbjudandet från Wasatornet att förvärva konvertibla skuldebrev

· De som tecknar aktier med stöd av teckningsrätt i nyemissionen erbjuds av Wasatornet att förvärva konvertibla skuldebrev i relation till sin teckning. För varje tecknad aktie med stöd av teckningsrätt erbjuds möjlighet att förvärva konvertibla skuldebrev för ett nominellt värde om 1,56 kronor.
· De konvertibla skuldebreven erbjuds till nominellt belopp, vilket motsvarar emissionskursen.
· Lånet löper med en årlig ränta om 5 procent från och med den 23 december 2004. Räntan erläggs årsvis i efterskott, förfallande till betalning den 15 mars varje år med start 2006, fram till lånets förfallodag den 31 mars 2008. Innehavare av konvertibla skuldebrev äger rätt att under perioden 2 januari 2005 – 18 mars 2008 påkalla konvertering av de konvertibla skuldebreven till aktier av serie B.
· Konverteringskursen kommer att fastställas som summan av teckningskursen i nyemissionen om 2,60 kronor per aktie av serie B och den volymvägda genomsnittliga betalkursen för teckningsrätten för aktie av serie B under perioden 24 november 2004 - 7 december 2004, multiplicerat med 1,15. Konverteringskursen kan dock initialt lägst fastställas till 3,25 kronor eller det högre belopp som kan krävas för att full konvertering av de konvertibla skuldebreven ska rymmas inom aktiekapitalets gränser.
· De konvertibla skuldebreven är förenade med säkerhet i form av andrahandspanträtt i vissa tillgångar.
· Leverans av konvertibla skuldebrev i erbjudandet är säkerställd genom avtal mellan Wasatornet och SEB.
· Erbjudandet att förvärva konvertibla skuldebrev förutsätter att emissionen av konvertibla skuldebrev genomförs. Emissionen av konvertibla skuldebrev är villkorad av att full teckning sker i nyemissionen av aktier.
· IFS kommer att ansöka om notering av det konvertibla skuldebrevet på Stockholmsbörsens O-lista. IFS har anlitat Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB att vara likviditetsgarant i det konvertibla skuldebrevet.

Kallelsen samt anmälningsformulär till stämman finns från den 21 oktober på IFS webb, www.ifsworld.com/sweden. Kallelsen finns också införd i Svenska Dagbladet samt i Post och Inrikes Tidningar. Anmälan kan även göras till IFS på tel: 013-460 40 00.

Styrelsens fullständiga beslut hålls tillgängligt för aktieägarna på IFS kontor i Linköping på adress Teknikringen 5 i Linköping från och med den 29 oktober 2004 och skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB är IFS finansiella rådgivare i transaktionen.

Med förbehåll för eventuell justering av emissionens högstabelopp som kan följa på grund av
mellankommande konvertering av befintliga konvertibla skuldebrev och för eventuella förändringar av fördelningen mellan aktieslagen på grund av omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B enligt bolagsordningen.
2 Wasatornet har erhållit dispens från den budplikt som kan uppkomma för det fall att röstandelen i IFS överstiger 30 procent på grund av teckningsåtagandet och emissionsgarantin.

Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom U.S.A., Kanada, Australien eller Japan.
Inget erbjudande lämnas härmed till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt- registrerings eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Om IFS och IFS Applications
IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag och organisationer. IFS Applications, som implementeras steg för steg, är baserad på webb- och portalteknologi. Lösningen innehåller mer än 60 komponenter för tillverkning, företagets värdekedja (SCM), kundrelationer (CRM), service- och tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll och personaladministration. IFS erbjuder sina kunder ett enklare och öppnare alternativ.

IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen med försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över. Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (XSSE: IFS).

För mer information, besök vår webbplats på www.ifsworld.com
För ytterligare information, kontakta:
Manni Svensson, Informationschef, IFS
Tel: 08-58 78 45 00