INAC

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 14:03 CEST

Aktieägarna i INAC AB (publ), 556466-8860, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 oktober 2003 kl.15.00 på företagets lokaler Slottsgatan 14 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 30 september 2003,

dels senast klockan 16.00 måndagen den 6 oktober 2003, till bolaget anmält sin avsikt att delta vid stämman.

Anmälan görs skriftligen på adress INAC AB, Box 6089, 550 06 Jönköping, per fax till 036-12 87 99, via e-mail till ekonomi@inac.se eller till telefon 036-34 51 50.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 30 september 2003, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande vid bolagsstämman.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Fastställande av dagordning.
5.Val av en eller två justeringsmän.
6.Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7.Redovisning av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna.
8.Behandling av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt om nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna.
9.Redovisning av styrelsens beslut om nyemission.
10.Behandling av styrelsens beslut om nyemission.
11.Redovisning av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och till fondemission.
12.Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och om att genomföra fondemission.
13.Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Beslut angående ändring av bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna (punkt 8 på dagordningen)

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att ändra bolagsordningens §5 på så sätt att aktiens nominella belopp fortsättningsvis skall vara SEK 0,47.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att sätta ned bolagets aktiekapital med 119 114,07 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet skall ske genom att akties nominella belopp sänks från SEK 0,50 till SEK 0,47. Ändamålet med nedsättningen skall vara återbetalning till aktieägarna. Återbetalning skall tillgå så att aktieägare för varje aktie i bolaget erhåller en aktie i bolagets dotterbolag CoolGuard AB med ett sammanlagt bokfört värde om 119 114,07 kronor (motsvarande 3 öre per aktie).

Återbetalning till aktieägarna skall ske snarast. Avstämningsdag föreslås till den 24 oktober 2003.

Det antecknas att full täckning finns för bolagets bundna kapital efter genomförande av styrelsens, i detta protokoll lämnade, förslag.

Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet är villkorat av att den extra bolagsstämman också beslutar i enlighet med styrelsens förslag till bl.a. nyemission och fondemission.

Beslut om nyemission (punkt 10 på dagordningen)
Styrelsen beslöt den 10 september 2003 i enlighet med ABL 4:14, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission på följande villkor:
*Att genom nyemission av 35 000 B-aktier med ett nominellt belopp om 47 öre per aktie, öka bolagets aktiekapital med 16 450 kronor;
*Att emissionskursen för varje B-aktie skall vara 4,0 kronor;
*Att belopp överstigande det nominella beloppet 47 öre per aktie skall föras till överkursfonden;
*Att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall de nya aktierna tecknas av Sundet Investment AB;
*Att teckning av de nya aktierna skall ske senast den 30 september 2003 på särskild teckningssedel;
*Att betalning för de tecknade aktierna skall ha erlagts senast den 3 oktober 2003;
*Att alla aktier ger samma rätt till bolagets tillgångar och utdelning;
*Att de tecknade aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2003.

Anledningen till styrelsens beslut att frångå aktieägares företrädesrätt är att styrelsen avser att föreslå stämman att sätta ned bolagets aktiekapital och därefter besluta om fondemission. Genom styrelsens förslag kan nedsättningsbeslutet nu genomföras utan rättens tillstånd. Härtill kommer att ökningen av bolagets aktiekapital är så marginell och att ett normalt emissionsförfarande skulle ha medfört väsentligt ökade kostnader.

Den föreslagna emissionskursen har fastställts med hänsyn till aktuell börskurs.

Redogörelse och yttrande enligt Aktiebolagslagen 4 kap 4 § p 1-3 har avgivits.

Styrelsens beslut om nyemission och ökning av bolagets aktiekapital är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutat om nedsättning av bolagets aktiekapital med efterföljande ändring av bolagsordningen och beslut om fondemission på det sätt som styrelsen kommer att föreslå stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen och om att genomföra fondemission (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att ändra bolagsordningens §5 på så sätt att aktiens nominella belopp fortsättningsvis skall vara SEK 0,50.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att efter ändring av bolagsordningens §5, genom vilken akties nominella belopp fortsättningsvis skall vara SEK 0,50, att genomföra en fondemission. Genom fondemissionen föreslås bolagets aktiekapital ökas med 120 164,07 kronor. Emissionen skall tillgå så att från överkursfonden överförs 120 164,07 kronor varigenom akties nominella värde höjs från SEK 0,47 till SEK 0,50.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av rösterna har meddelat bolaget att de avser stödja styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 8, 10 och 12 på dagordningen.

Handlingar
Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8, 10 och 12 jämte övriga handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Slottsgatan 14 i Jönköping, från och med fredagen den 3 oktober 2003. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen är tillgänglig på bolagets hemsida.

Jönköping i september 2003
INAC AB (publ) STYRELSEN

INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.