Cryptzone AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:08 CEST

Styrelsen i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum: 2008-10-28
Tid: 10:00
Plats: Cryptzone AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som VPC gör per onsdagen den 22 oktober 2008 samt dels anmäla sitt deltagande per brev under adress Cryptzone AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg eller per e-post till bjorn.muchow@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast kl 16.00 den 22 oktober 2008. Vid anmälan skall uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än 12 månader.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos VPC.

Sådan registrering skall vara verkställd senast den 22 oktober 2008 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 • Val av ordförande vid stämman
 • Val av protokollförare
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkänna förslag till dagordning
 • Val av en eller fler justeringsmän
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av aktiekapitalets gränser samt antal aktier
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 • Beslut om förändrat bemyndigande att utge teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 • Beslut om ändrat bemyndigande att utge konvertibla skuldebrev.
 • Beslut om bemyndigande för styrelse eller den styrelsen utser, att genomföra mindre justeringar i ovanstående beslut vid registreringen hos Bolagsverket och vid verkställande av bemyndigandet.
 • Övriga ärenden
 • Stämmans avslutande
 • Punkt 7. Styrelsen förslag till ändring av bolagsordning

  Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital minskas till att utgöra lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 kronor (varav A-aktier till ett belopp om lägst 316 667 kronor och högst 1 266 667 kronor och B-aktier till ett belopp om lägst 3 183 333 kronor och högst 12 733 333 kronor). Minskning av aktiekapitalet skall användas till att täcka förluster i bolaget.

  Antal aktier i bolaget förändras till att vara: A-aktier kan utges till ett antal av lägst 1 266 667 och högst 5 066 668 och B-aktie till ett antal av lägst 12 733 333 och högst 50 933 332.

  Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

  Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 20 000 000 aktier. Emissionen skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Överteckning får ske. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 5 000 000 SEK. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

  Syftet med bemyndigandet är att emissionen skall finansiera bolagets rörelsekapitalbehov, samt fortsatt expansion på nya och befintliga marknader. Tidigare bemyndigande från årsstämma 2008-05-21 skall kvarstå vad avser antal aktier.

  Punkt 9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier. Emissionen skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 1 250 000 SEK. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

  Syftet med bemyndigandet är att emissionen skall finansiera bolagets rörelsekapitalbehov, samt fortsatt expansion på nya och befintliga marknader.

  Förslaget förutsätter för bifall att det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Tidigare bemyndigande från årsstämma 2008-05-21 skall kvarstå vad avser antal aktier.

  Punkt 10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att utge teckningsoptioner

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förändra villkoren i bemyndigandet vid extra bolagsstämman den 27 augusti så att styrelsen vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, vederlagsfritt kan utge maximalt 1 000 000 teckningsoptioner till personer eller organisationer som tecknar aktier i kommande emissioner av aktier, samt att var teckningsoption berättigar till tecknande av en B-aktie i bolaget, samt att lösenkurs för optionen skall vara lägst 0,85 SEK, samt att lösenperiod beslutas av styrelsen.

  Punkt 11. Förslag till beslut om ändrat bemyndigande att utge konvertibla skuldebrev

  Styrelsen föreslår att bemyndigandet avseende utgivning av konvertibla skuldebrev enligt beslut på extra bolagsstämma den 27 augusti begränsas till 1 200 000 SEK, samt att sista teckningsdag skall vara 14 november 2008, samt att låneförfallodag skall vara 2009-12-31.

  Allmänt

  Fullständigt förslag till beslut ovan, samt eventuella tillkommande förslag, hålls tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, från och med den 14 oktober 2008 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

  Göteborg i september 2008,
  Cryptzone AB,

  Styrelsen

  Om Cryptzone:

  Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom den industribeprövade Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra email, filer, foldrar, diskar, USB-minnen och mobila enheter utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Göteborg, New York (USA) och München (DE). Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.

  Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00

  För mer information:

  Peter Davin, VD
  Email: peter.davin@cryptzone.com
  Tel: +46 (0)701 839 199

  Björn Muchow, CFO
  Email: bjorn.muchow@cryptzone.com
  Tel: +46 (0)31 773 86 03