Arcam AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 09:09 CEST

Styrelsen i Arcam AB (publ) har beslutat att flytta den extra bolagsstämman från den 30 september till den 9 oktober enligt följande: Aktieägarna i Arcam AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 9 oktober 2003, kl. 18.00, i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, Mölndal.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken 29 september 2003, och dels anmäla sitt deltagande per post till bolaget under adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, eller per telefon 031- 710 32 00, fax 031- 710 32 01 eller via e-post: catarina.boberg@arcam.com senast 6 oktober 2003, kl 16.00. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer samt registrerat innehav uppges. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. bör biläggas anmälan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast 29 september 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Styrelsens förslag att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 4.000.000 kronor.
7. Stämman avslutas.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 samt handlingar enligt aktiebolagslagens 4 kap 4 § finns tillgängliga hos bolaget från och med 2 oktober 2003. Handlingarna kommer även skickas till de aktieägare som begär det.

Mölndal i september 2003
Styrelsen

Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.