Vinovo

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 16:50 CET

Styrelsen i Vinovo AB (publ) (”Vinovo”) kallar till extra bolagsstämma den 24 november 2010.

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission. Syftet för bemyndigandet är dels att kunna genomföra en mindre spridningsemission med syfte att öka antalet aktieägare och öka likviditeten i aktien, dels möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra företagsförvärv genom betalning med egna aktier, tillförsel av ytterligare kapital för att stärka bolagets finansiella ställning eller ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Sven-Åke Bergkvist
Styrelseordförande

Vinovo AB (publ)

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Avanza Bank är bolagets certified adviser.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.