Allokton

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 17:01 CET

Aktieägarna i Allokton AB (publ), 556676-8726, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags­stämma onsdagen den 24 november 2010 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Strandvägen 5 A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i den extra bolagsstämman, skall

–        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast tors­dagen den 18 november 2010,

–        dels anmäla sig senast torsdagen den 18 november 2010 skriftligen till Bolagets kontor på adress Box 55670, 102 15 Stockholm, eller via e-mail: soren.andersson@allokton.se.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, te­lefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2). Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före torsdagen den 18 november 2010 genom förvaltarens försorg till­fälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att erhålla rätt att delta i bolags­stämman. Sådan registrering skall begäras hos förvaltaren och måste vara genomförd senast torsdagen den 18 november 2010.

Sker deltagande genom ombud bör fullmakt i original som styrker detta, tillsammans med fö­rekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, tillställas Bolaget i sam­band med anmälan om deltagande i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av kontrollbalansräkning.
  8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
  9. Beslut om Bolaget skall gå i likvidation eller fortsätta verksamheten.
  10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – 9

Styrelsen upprättade den 26 februari 2010 en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ak­tiebolagslagen och lät denna granskas av Bolagets revisor, som utfärdade ett yttrande över den. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets eget kapital understeg hälften av det regi­strerade aktiekapitalet. På bolagsstämma (”den första kontrollstämman”) den 24 mars 2010 beslutades att Bolaget inte skulle gå i likvidation. Med anledning härav är Bolaget skyldigt att inom åtta månader från den första kontrollstämman på en ny bolagsstämma (”den andra kontrollstämman”) på nytt pröva frågan om Bolaget skall gå i likvidation.

Sedan den första kontrollstämman har en omfattande rekonstruktionsplan för koncernen tagits fram. Planen innefattar bl.a. tillförande av kapital till Bolagets dotterbolag genom nyemission. Vid tidpunkten för denna kallelse återstår fortfarande ett antal åtgärder för planens fullföljande. Styrelsens bedömning är emellertid att den nya kontrollbalansräkning som styrelsen inför stämman kommer att upprätta och låta granskas av Bolagets revisor kommer att visa att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att Bolaget inte skall gå i likvidation utan att dess verksamhet skall drivas vidare.

Alternativet till att driva verksamheten vidare är att Bolaget skall gå i likvidation. För den händelse bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att Bolaget skall gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Den beräknade tidpunkten för skifte kan under så­dana omständigheter beräknas infalla tidigast omkring tio månader efter Bolagsverkets regi­strering av likvidationsbeslutet och skifteslikviden beräknas uppgå till 0 kronor per aktie. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, revisorns yttrande samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med onsdagen den 10 november 2010 och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.allokton.se.

Stockholm i november 2010

ALLOKTON AB (publ)

Styrelsen

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.