Hydropulsor AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 12:27 CET

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 december 2010 kl. 11.00 på bolagets kontor, Projektilgatan 2 (Bofors Industriområde), Karlskoga.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall 
dels vara införd i den av Euroclear AB (VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 14 december 2010, 
dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 15 december 2010 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB, Projektilgatan 2, 691 50 Karlskoga eller med e-post tillinfo@hydropulsor.com.  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear AB (VPC) förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin för-valtare härom i god tid före den 14 december 2010 då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande. Val av ordförande på stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av minst en protokolljusterare. 
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 
6. Presentation av verksamheten inom Hydropulsor och Metec Powder Metal. 
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag. 
8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Beslut om antagande av ny bolagsordning, varvid de huvudsakliga förändringarna är ändring av aktie kapitalets gränser från lägst 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr till lägst 5.000.000 kr och högst 20.000.000 kr samt ändring av antal aktier från lägst 30.000.000 och högst 120.000.000 till lägst 100.000.000 och högst 400.000.000. 

10. Beslut om ökning av aktiekapitalet från 2.166.348 kronor till 5.286.348 kronor genom nyemission och utgivande av 62.400.000 nya B-aktier. Berättigade att teckna nya aktier är aktieägarna i Metec Powder Metal AB. Aktierna ska betalas med apportegendom som utgörs av samtliga aktier i Metec Powder Metal AB. 

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att före årsstämman 2011, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna (inom bolagsordningens gränser). Betalningen skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. 
12. Stämmans avslutande. 

Handlingar 
Kaptalökningsförslaget med styrelsens redogörelse och revisorsyttrande, förslag till ny bolagsordning, senaste årsredovisningen med revisionsberättelse samt registrerad bolagsordning finns framlagda på bola-gets kontor. Handlingar översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hydropulsor Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Om Hydropulsor
Hydropulsor utvecklar, producerar och marknadsför maskinsystem för höghastighetskompaktering (HVC och HVR) av pulver och adiabatisk kapning av metalliska material (HVCU).

Verksamheten baseras på egen patenterad höghastighetshydraulik och sker i vissa fall i nära samverkan med etablerade maskintillverkare.

Hydropulsor-EPM är verksamt i Nanjing, Kina. Bolaget representerar Hydropulsors produkter på den kinesiska marknaden. I bolaget bedrivs även verksamhet inom utveckling och montering av produkterna.

Hydropulsors aktie kan handlas genom Aqurat Fondkommission. Kurser och avslut noteras under "Övriga inofficiella".