Wedins Skor & Accessoarer

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:14 CEST

Aktieägarna i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2005 klockan 15.00 i Wedins Skor & Accessoarer AB:s lokaler på Gustavslundsvägen 143 i Bromma.

Anmälan m m

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 11 oktober 2005,
dels senast klockan 16.00 tisdagen den 18 oktober 2005 anmäla sig hos bolaget
för deltagande i bolagsstämman under adress Wedins Skor & Accessoarer AB,
Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 eller fax
08-508 99 290 eller via e-post sophia.lazaro@wedins.se . Vid anmälan skall uppges
namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och
uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.
Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar
såsom registreringsbevis eller motsvarande.Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdel­ning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstäm­man, tillfälligt inregistrera sina aktier
i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före den 11 oktober 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av re­­gistreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska per­sonen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får
inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Stämmans avslutande

Val av styrelse (punkt 7)
Förslag beträffande val av styrelse kommer att offentliggöras i god tid före bolagsstämman.

Stockholm i september 2005
Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)
Styrelsen

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma

Telefon 08-508 99 200 | Organisationsnummer 556540-1493 | wedins.se