Novestra AB

Kallelse till extra bolagsstämma den 22 september 2003

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 08:59 CEST

I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar AB Novestra (publ) även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till extra bolagsstämma den 22 september 2003.

Bilaga: Kallelse till bolagsstämma

AB NOVESTRA

För ytterligare information kontakta
Cecilia Janson, Investor Relations Manager, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag i USA och
Sverige. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. I tillägg äger Novestra mindre poster i bl a DCM AB och Modul 1 Data AB (publ.). Novestras aktier finns
noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

NOT TO BE DISTRIBUTED IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN
FÅR INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER SPRIDAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

AB NOVESTRA (publ)

Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 september 2003 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler (konferensrum Lagrummet), Smålandsgatan 20, Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 september 2003,

dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 18 september 2003 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB fredagen den 12 september 2003, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, per telefon 08-545 017 50, per fax 08-545 017 60 eller via elektronisk post (info@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (se nedan)
Stämmans avslutande
Styrelsens beslut om företrädesemission (ärende 6) (och tillika kungörelse av beslutet)

Styrelsen beslutade den 3 september 2003, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 7.796.993 kronor genom emission av högst 7.796.993 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt endast tillkomma bolagets aktieägare, varvid varje tretal gamla aktier skall berättiga till teckning av en ny aktie till en emissionskurs om sju kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 26 september 2003. Teckning av aktier skall ske under perioden 2 -17 oktober 2003.


Nyemissionen är sin helhet garanterad av de fyra största aktieägarna, Laxey Partners ,

W. Thorpe McKenzie, Deutsche Bank och Theodor Dalenson, som har åtagit sig att dels med företrädesrätt teckna sina respektive andelar av emissionen, dels teckna de aktier som inte tecknas av andra aktieägare.

Styrelsens fullständiga beslut, jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2003

AB Novestra (publ)

StyrelsenThe rights and the new shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 or under the securities laws of any state of the United States. Therefore, neither the rights nor new shares may be offered or sold, renounced, taken up or delivered, directly or indirectly, in the United States except pursuant to an exemption from registration. The company reserves the right to treat as invalid any offering document that appears to the company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States, Canada, Australia or Japan.
Teckningsrätterna och de nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 och inte heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater. Således får vare sig teckningsrätterna eller de nya aktierna erbjudas eller säljas, avsägas anspråk från, mottagas eller levereras, direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, såvida inte det sker i enlighet med ett undantag från sådant registreringskrav. Bolaget förbehåller sig rätten att betrakta sådana handlingar rörande erbjudandet som för bolaget eller dess ombud förefaller ha blivit undertecknade eller avsända från Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan, som ogiltiga.