Aerocrine AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine AB

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:21 CEST

Aerocrine AB (publ) håller extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2010 kl. 16.00 på Sundbybergsvägen 9 i Solna.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 oktober 2010 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 18 oktober 2010, gärna före kl. 15.00. Anmälan görs per post till Aerocrine AB, Sundbybergsvägen 9, 171 21 Solna, eller per telefon 08-629 07 80, eller per fax 08-629 07 81, eller per e-post, info@aerocrine.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, men kan med fördel skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmakt måste uppvisas i original och får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.aerocrine.se, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 15 oktober 2010. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman

Styrelsens förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande

2.                   Val av ordförande vid bolagsstämman

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                   Godkännande av dagordning

5.                   Val av en eller två justeringsmän

6.                   Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7.                   Val av styrelseledamot

8.                   Stämmans avslutande

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Mot bakgrund av att Novo A/S blivit ny större aktieägare i bolaget genom den riktade nyemission av aktier som styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, fattat beslut om den 15 september 2010 samt att Lars Gatenbeck i samband med den extra bolagsstämman avträder sitt uppdrag som styrelseledamot, föreslår aktieägare representerande ca 58,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget att Scott Beardsley väljs till ny ordinarie styrelseledamot. Valberedningen har meddelat att de stödjer förslaget.

Scott Beardsley (född 1967) innehar en MBA från UCLA:s Anderson Graduate School of Management och en Bachelor of Science inom business administration. Sedan 2009 är han senior partner hos Novo Growth Equity, en enhet inom Novo A/S, och har tidigare bland annat varit chef för den amerikanska biofarmaceutiska investment banking-avdelningen vid Piper Jaffray samt ledamot i gruppen för hälsovård vid Montgomery Securities.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 82.724.026.

Solna i oktober 2010

Aerocrine AB (publ)

Styrelsen

För mera information, kontakta:

Paul de Potocki, VD, telefon: +46 8 629 07 80

Michael Colérus, CFO, telefon: +46 8 629 07 85

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2010 klockan 08:00.