Ainax Aktiebolag

Kallelse till extra bolagsstämma i Ainax AB (publ) i likvidation

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 15:48 CET

Aktieägarna i Ainax AB (publ) i likvidation, 556579-4459, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2006 kl. 08.30, att hållas hos Wistrand Advokatbyrå, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 uppgång D, 6 tr, i Stockholm.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 3 november 2006, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast den 3 november 2006, kl. 12.00, under adress Wistrand Advokatbyrå, att: Margreth Löfgren, Box 70393, 107 24 Stockholm, telefon 08-50 72 00 00, fax 08-50 72 00 09, kontaktperson Margreth Löfgren, eller e-post margreth.lofgren@wistrand.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 november 2006 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av den tidigare styrelsens och verkställande direktörens redovisning enligt 25 kap 33 § aktiebolagslagen, jämte därtill hörande revisionsberättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen och verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning jämte därtill hörande revisionsberättelse.
9. Beslut om godkännande av årsredovisningen.
10. Framläggande av likvidatorns slutredovisning enligt 25 kap 40 § aktiebolagslagen, jämte därtill hörande revisionsberättelse.
11. Beslut om ansvarfrihet för likvidatorn.
12. Fastställande av arvode till likvidatorn och revisorerna.
13. Stämmans avslutande.

Årsredovisningen, slutredovisningen och revisionsberättelserna finns tillgängliga hos likvidatorn på adress Wistrand Advokatbyrå, att: Margreth Löfgren, Box 70393, 107 24 Stockholm. Kopia av nämnda handlingar kan även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2006

Ainax AB (publ) i likvidation
Likvidatorn