Anoto Group AB

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2017 08:34 CEST

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ), kallas till extra bolagsstämma fredagen den 1 september 2017 kl. 10.00 på Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska

- dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget senast fredagen den 25 augusti 2017,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 28 augusti 2017, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske per telefon till 046-540 12 00 eller per e-post till EGM@anoto.com. I anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt antalet registrerade aktier anges. För att underlätta inregistrering till bolagsstämman ska fullmakter, registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar sändas per email till EGM@anoto.com senast den 28 augusti 2017. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarsregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste begära det hos sin förvaltare i god tid före den 25 augusti 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

8. Beslut om ändring av vissa villkor i de incitamentsprogram som godkändes på årsstämman 2017

9. Stämmans avslutande

Förslag

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier till relationen 1:30, varigenom trettio (30) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämmans beslut om sammanläggning av aktier är villkorat av att den nedan föreslagna ändringen av bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet om sammanläggningen av aktier skall vidare vara villkorat av att Nerthus Investments Limited, bolagets största aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 30. Nerthus Investments Limited har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 30.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Ytterligare information om sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag och detaljer om handeln i Anoto-aktien på Nasdaq Stockholm, kommer att offentliggöras så snart styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

För att verkställa sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen, varigenom det lägsta och det högsta antalet aktier i Bolaget skall vara 33,333,333 respektive 133,333,332.

Beslut om ändring av vissa villkor i de incitamentsprogram som godkändes på årsstämman 2017 (punkt 8)

Vid årsstämman i bolaget den 30 juni 2017 beslutades att ett incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare samt ett incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter skulle antas.

Incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare innebär att deltagarna, utan kostnad, kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna som tilldelats kan utnyttjas med maximalt en tredjedel per år och intjäning av optioner förutsätter att deltagaren, förutom VD, har varit anställd i koncernen under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Såvitt avser VD gäller att hälften av tilldelade optioner intjänas förutsatt att VD har varit anställd eller styrelseledamot i Bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna, och att den andra hälften av tilldelade optioner intjänas förutsatt att VD varit anställd eller styrelseledamot i Bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 24 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i Bolaget fram till och med den 31 augusti 2020. Varje option berättigar deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 19 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Incitamentsprogrammet för styrelseledamöter innebär att deltagarna, utan kostnad, kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna som tilldelats kan utnyttjas med maximalt en tredjedel per år och intjäning av optioner förutsätter att deltagaren är eller har varit styrelseledamot i Bolaget, eller i vart fall har varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i Bolaget fram till och med den 31 augusti 2020. Varje option berättigar deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 19 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Huvudaktieägarna i bolaget, dvs. SMark Co. Limited och Nerthus Investments Limited, föreslår nu att stämman beslutar om ändring av vissa villkor i incitamentsprogrammen enligt ovan. Istället för att optioner som tilldelats ska kunna utnyttjas med maximalt en tredjedel per år ska samtliga optioner efter intjäning kunna utnyttjas till och med den senare tidpunkten av 31 augusti 2020 och två år efter uppfyllande av ovan beskrivna villkor för intjäning.

Övrigt

I enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, har aktieägare rätt att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i Bolaget

Den 2 augusti 2017, var det totala antalet aktier och röster i Bolaget 2 776 942 732. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund, augusti 2017
Anoto Group AB (publ)
Styrelsen 

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.