Anoto Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:33 CET

LUND, 5 februari, 2013 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ.), org. nr. 556532-3929, nedan “Anoto Group” eller “Bolaget”, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 4 mars 2013 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i Lund.

Anmälan till extra bolagsstämman m m
För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 februari 2013, dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 26 februari 2013, gärna före kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till Anoto Group AB på adress Box 4106, 227 22 Lund, per fax 046-540 12 02, per telefon 046-540 12 00, eller per e-mail till EGM.2013@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 27 februari 2013. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets kontor i Lund och på Bolagets hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i bolagsstämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s k rösträttsregistrering. För att denna registrering ska vara verkställd tisdagen den 26 februari 2013 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
8. Stämmans avslutande

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (punkt 7) Styrelsen beslutade den 3 februari 2013, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor.

Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 28 februari 2013 besluta om det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält intresse av att teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 7 mars 2013. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 11 mars 2013 till och med den 25 mars 2013. Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period. Teckning ska i sådant fall ske på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Handlingar, m.m.
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7 framgår ovan. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor i Lund och på Bolagets hemsida, www.anoto.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns 137 037 081 aktier och lika många röster i Anoto Group.

Lund i februari 2013
ANOTO GROUP AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Stein Revelsby, CEO
Mobilnummer: +46 733 45 1205

Om Anoto Group
Anoto Group är bolaget bakom och världsledande inom den unika digitala penn- och pappersteknologin, vilken möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sweden). Bolaget har även kontor i Guildford och Wetherby (England), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 klockan 08.30.