Avega Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Avega AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:12 CEST

Aktieägarna i AVEGA AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 i Avega AB (publ):s lokaler på Grev Turegatan 11 A, Stockholm


Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som vill deltaga på extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 oktober 2008, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avega.se eller per telefon 08 678 81 00. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 torsdagen den 16 oktober 2008.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avega.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att deltaga på extra bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 14 oktober 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.


Antal aktier

På avstämningsdagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.416.670 och antalet röster uppgår till 50.729.200.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av bolagets firma och räkenskapsår
8. Godkännande av incitamentsprogram för anställda i bolagets dotterbolag Avega Öresund AB
9. Stämmans avslutande


Förslag

Antagande av ny bolagsordning, punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Avega Group AB samt att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår. Innevarande räkenskapsår ska därmed förkortas och sluta den 31 december 2008.

Efter föreslagna ändringar kommer § 1 och § 13 i bolagets bolagsordning att ha följande lydelser:

§1 - Bolagets firma är Avega Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§13 - Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.


Incitamentsprogram för anställda i dotterbolaget Avega Öresund AB, punkt 8

I syfte att införa ett incitament för personalen har styrelsen i bolagets helägda dotterbolag Avega Öresund AB, org. nr 556752-0951, ("Avega Öresund") föreslagit att Avega Öresund ska emittera teckningsoptioner till Avega Öresunds anställda. Förslaget innebär i huvudsak följande: Avega Öresund emitterar högst 100.000 teckningsoptioner med rätt att teckna en (1) ny aktie i Avega Öresund till en teckningskurs om 5,20 kronor per aktie (efter den uppdelning av aktier 1:1000 som beslutas i samband med emissionen i Avega Öresund). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avega Öresunds anställda. Vid teckning av optionerna ska tecknaren erlägga en marknadsmässig premie.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 12 september 2011 till och med den 14 oktober 2011. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången vid sådan utdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts.

Styrelsen i Avega AB föreslår att stämman godkänner beslut att emittera aktier Avega Öresund i enlighet med förslaget ovan.

För beslut enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med måndagen den 6 oktober 2008 och sändas till de aktieägare som så begär.

Stockholm i september 2008
Styrelsen i Avega AB (publ)