C-Rad AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:39 CEST

Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 oktober 2008 klockan 14.00 i bolagets lokaler Bredgränd 14, Uppsala.

Rätt att deltaga, anmälan
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 6 oktober 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 6 oktober 2008.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 018-12 69 30, e-post: info@c-rad.se, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 14, 753 20 UPPSALA.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast måndagen den 6 oktober 2008, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om konvertibelt lån
8. Övriga frågor
9. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår i punkt 7 att stämman bemyndigar styrelsen intill nästkommande årsstämma besluta om utgivande av konvertibellån på upp till maximalt 5% av aktiekapitalet för att möjliggöra för Norrlandsfonden att försvara sin andel i C-RAD.

Fullständiga förslag till beslut
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 29 september 2008.

Uppsala i september 2008

C-RAD AB (publ)
Styrelsen


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
C-RAD Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida C-RAD

Om C-RAD
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 19 personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.