Catering Please i Skandinavien AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATERING PLEASE

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 16:20 CET

Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 februari 2010 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Emmy Rappes väg 3, i Uppsala.

Anmälan med mera
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 februari 2010, dels senast klockan 12.00 den 11 februari 2010 anmäla sig skriftligen till Catering Please i Skandinavien AB, Emmy Rappes väg 3, 756 43 Uppsala eller per telefon 018-14 56 0850 eller per fax 018-12 76 36. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 5 februari 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud med mera
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Catering Please i Skandinavien AB.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om genomförande av riktad kvittningsemission.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om genomförande av riktad kvittningsemission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en riktad kvittningsemission till de personer och de bolag som tecknat sig i den emission som beslutats vid bolagsstämma den 5 februari 2009, av högst 5.138.959 aktier med ett kvotvärde om 0,085 kronor per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 436.811,50 kronor. Vid extra bolagsstämma den 5 februari 2009 fattades beslut om nyemission av aktier. I tiden därefter har 5.138.959 aktier tecknats. Det har dock uppmärksammats att ett fel har inträffat vid registreringen av emissionen, vilket medfört att beslutet om emission kommit att förfalla. För att hantera den uppkomna situationen och korrigera för det fel som inträffat vid registreringen av den tidigare beslutade emissionen föreslår styrelsen, i enlighet med följande förslag, genomförande av en riktad kvittningsemission till de personer och de bolag som tecknat sig i den tidigare beslutade emissionen.

Styrelsens beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Emmy Rappes väg 3 i Uppsala från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i januari 2010

Catering Please i Skandinavien AB (publ)
STYRELSEN

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Catering Please Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Catering Please