Cellpoint Connect AB

Kallelse till extra bolagsstämma i CellPoint Connect AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:28 CEST

 

(Aktietorget: CPNT)

Aktieägarna i CellPoint Connect AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 september 2008, klockan 12:00, för att som huvudärenden behandla styrelsens förslag till nyemissioner. Plats för stämman är i Bolagets lokaler Herserudsvägen 18, Lidingö.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken måndagen den 15 september 2008, samt senast klockan 16:00 måndagen den 15 september 2008 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman under adress: CellPoint Connect AB (publ), Box 1343, 181 25 LIDINGÖ, eller per telefon 08-633 11 80 eller telefax 08-636 25 99 eller via e-post info@cellpoint.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 15 september 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företrädes genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om styrelsens förslag om ändringar av 4 och 5 §§ bolagsordningen. Ändringarna innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 125 000 och högst 12 500 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.
7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av bolagets aktiekapital med högst 750 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt samt äger Styrelsen fördela aktier till fordringsägare mot bolaget med rätt för denne att betala genom kvittning mot fordring.
8. Beslut om styrelsens förslag till ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje helt femtal gamla aktier.
9. Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande. Bolaget skall öka aktiekapitalet med högst sjuhundrafemtiotusen (750.000) kronor genom emission av sammanlagt högst tre miljoner (3.000.000) aktier. Aktierna skall äga tecknas av företag och privatpersoner enligt bifogad lista (Bilaga 1). Teckningskursen är fyra och femtio (4,50) kronor per aktie. Aktieteckning och betalning eller kvittning skall ske senast inom en vecka från emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att fördela aktier till någon som har en fordran mot Bolaget med rätt för denne att betala för vad han eller hon tecknar genom kvittning mot fordringen. Styrelsen anser att angivna emission har en strategisk betydelse för Bolaget på flera plan, detta gynnar Bolaget på kort och lång sikt och således även att detta är fördelaktigt för samtliga aktieägare. Emissionskursen har bestämts utifrån marknadsvärdet för aktien. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2008.

Punkt 8 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande. Bolaget skall öka aktiekapitalet med ytterligare högst en miljon tvåhundrafemtiotusen (1 250 000) kronor genom emission av sammanlagt högst fem miljoner (5 000 000) aktier. Aktierna skall äga tecknas av aktieägare i Bolaget som var införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 15 september 2008, med företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna i förhållande till de antal aktier de förut äger, varvid fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är fyra och femtio (4,50) kronor per aktie. Aktieteckning och betalning skall ske senast inom femton (15) dagar efter emissionsbeslutet. Om överteckning sker skall Styrelsen besluta om fördelningen av aktierna utifrån principen företräde äger den som först tecknar aktien. De aktier som inte tecknas med företrädesrätt för aktieägarna skall efter utgången teckningstid fördelas enligt följande. Icke tecknade aktier skall äga tecknas av företag och privatpersoner i Bilaga 1, vilka haft rätt att teckna aktier enligt punkten 7, i proportion till tidigare insatser enligt Bilaga 1. Teckningskursen skall för dessa vara fyra och femtio (4,50) kronor per aktie. Kursen har beräknats utifrån de senaste fem månadernas viktade genomsnittskurs, som varit fem och femtio (5,50) kronor, med ett avdrag på cirka tjugo (20) procent. Aktieteckning skall ske senast inom en (1) vecka efter teckningsdagen ovan, till förtydligande inom 22 dagar efter emissionsbeslutet. Betalning av sådana aktier skall ske senast på tredje bankdagen efter att tecknaren mottagit besked om tilldelning. Styrelsen skall besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt och äger även rätt att fördela aktier till någon som har en fordran mot Bolaget med rätt för denne att betala för vad han eller hon tecknar genom kvittning mot fordringen. Betalning eller kvittning för sådana aktier skall ske senast tredje bankdagen efter att tecknaren mottagit besked om tilldelning. Emissionskursen har bestämts utifrån marknadsvärde för aktien. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2008.

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning och nyemissioner samt de handlingar som föreskrivs enligt 13 kap 6 § och 8 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Bolaget på Herserudsvägen 18 på LIDINGÖ, samt på Bolagets hemsida www.cellpoint.com från och med den 8 september 2008 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2008
CellPoint Connect AB (publ)
Styrelsen