Duroc AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 16:40 CEST

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2010, kl 14.00 i Durocs lokaler, Reprovägen 15 i Täby. Inregistrering till stämman börjar kl 13.30.

 

Aktieägare som önskar deltaga i den extra bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 oktober, dels anmäla sin avsikt att deltaga på stämman senast den 11 oktober kl 16.00.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande på den extra bolagsstämman ska ske per brev, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd per den 9 oktober 2010.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om överlåtelse av aktier i ett dotterbolag jämlikt ABL 16:5.

8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag punkt 7

Styrelsen föreslår bolagsstämman att godkänna försäljning av samtliga aktier i Duroc Engineering i Göteborg AB till Magnus Edén, en i bolaget anställd tjänsteman.

Beslutsunderlag/bakgrund

Duroc har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Duroc Engineering i Göteborg AB (556253-4213) till Magnus Edén, anställd i bolaget. Försäljningen är villkorad av att bolagsstämman beviljar försäljning av bolaget.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona och försäljningen ger upphov till en reaförlust om ca 1,5 Mkr. Duroc har en fordran på bolaget om 1,3 Mkr, vilken ska amorteras under en treårsperiod. Bolagets firma "Duroc" ingår inte i försäljningen.

Duroc har redan tidigare flyttat laserverksamheten ur bolaget. Duroc Engineering i Göteborg är därmed en mindre underhållsverkstad med 10 anställda, vilken bättre drivs och utvecklas av en privatperson.

Bolaget omsatte under 2009 8,9 Mkr med ett negativt rörelseresultat om 1,8 Mkr. Första halvåret 2010 har verksamheten omsatt 3,5 Mkr med ett negativt rörelseresultat om 1,6 Mkr.

Stockholm i september 2010

Styrelsen i Duroc AB (publ)

 

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2010, kl 15.15.

Om Duroc-koncernen Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com - Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.com, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.