Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

​Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 3 mars 2016

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 09:56 CET

Aktieägarna kallas härmed till Extra Bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, torsdagen den 3 mars 2016 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncores lokaler) i Vilhelmina.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 26 februari 2016, samt

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Nygatan 14, 903 27 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se senast kl. 16:00 måndagen den 29 februari 2016. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 mars 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis, ej äldre än ett år, för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering till bolagsstämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Nygatan 14, 903 27 Umeå, senast den 2 mars 2016

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 1

8. Beslut om riktad nyemission till Celsium Group i Umeå AB, 556919-9101, enligt bilaga 2

9. Övriga frågor

Handlingar m.m.

Bokslutskommuniké för 2015, årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Nygatan 14 i Umeå samt på bolagets hemsida http://www.ecoclime.se/ senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.492.537 st.

Umeå i februari 2016
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
Styrelsen

Ladda ned PDF-version av nyheten för tillgång till alla bilagor.

Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina, huvudkontor i Umeå och produkt och säljkontor i Arvika och Stockholm är ett miljöteknik- och energieffektiviseringsföretag specialiserat på system, produkter och installationer för bättre inomhuskomfort och termisk energidistribution som är kostnads- och klimateffektivare. Med komfortventilation (värme/kyla) utan drag, med ren luft, lägsta bygghöjd och vikt, diskret design, installationsflexibilitet, inga underhållskostnader, 10 års produktgaranti erbjuder Ecoclime den mest miljö-, fastighets- och hyresgästvänliga klimatlösningen för inomhuskomfort. Bolaget är noterat på Aktietorget.