Eurovip Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Eurovip Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 13:11 CET

(Aktietorget: EVIP B)

Aktieägarna i Eurovip Group AB (publ), org nr 556629-8914, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari 2010 kl. 16.00 på Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 31 Stockholm.

ANMÄLAN

För att få deltaga i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 februari 2010. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 10 februari 2010 tillfälligt hos Euroclear inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den 10 februari 2010. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Eurovip Group AB (publ), Bredgränd 6, SE-753 21 Uppsala, alternativt via e-post till rachid@eurovip.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. I bolaget finns totalt 12.625.500 antal aktier varav 18.694 aktier av serie A med tio (10) röster per aktie och 12.606.806 aktier av serie B med en (1) röst per aktie. Detta innebär att det totalt finns 12.793.746 antal röster i bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1) Öppnande av årsstämman.
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Godkännande av dagordning.
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7) Beslut om nedsättning av aktiekapital och ändring av bolagsordning.
8) Beslut emission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
9) Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7)
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet skall nedsättas med SEK 631.275 för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Nedsättningen skall ske utan indragning av aktier. Ingen återbetalning skall ske till aktieägarna. Det föreslås även att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

Punkt 8)
Styrelsen föreslår att genomföra en nyemission om högst 25.251.000 aktier varav högst 37.388 aktier av serie A samt högst 25.213.612 aktier av serie B till nuvarande aktieägare där en (1) innehavd registrerad aktie medför rätt till teckning av två (2) nya aktier. Företrädesrätt gäller inom respektive aktieslag. Aktiekapitalet kommer genom emissionen att ökas med högst SEK 1.262.550. Teckningskurs skall vara SEK 0,12. Det föreslås att teckning skall ske kontant eller genom kvittning.

ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7) och 8)) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 2 februari 2010 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Stockholm i januari 2010

Eurovip Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Stevrin, Styrelseordförande
Tel nr: 076-338 48 11
E-post: jesper@bolagsbyggaren.se

Rachid Layhani, VD
Tel nr: 0707-71 04 45
E-post: rachid@eurovip.se