Fabege AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Fabege AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 16:53 CEST

Aktieägarna i Fabege AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 november 2004

kl 15.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

· dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 22 oktober 2004,

· dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 12.00 onsdagen den 27 oktober 2004.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske:

· per post till Fabege AB, Box 8, 121 25 Stockholm-Globen

· per telefon 08-769 30 00

· per telefax 08-769 30 19

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om deltagande sker med stöd av full­makt skall denna insändas före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 oktober 2004 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Bestämmande av arvode till styrelsen

8. Val av ledamöter i styrelsen

9. Övriga frågor

10. Stämman avslutas

Punkt 8 - Val av ledamöter i styrelsen

Med anledning av att Wihlborgs Fastigheter AB numera innehar ca 96 procent av rösterna i Fabege skall ny styrelse utses. Wihlborgs förslag till nya ledamöter kommer att presenteras på stämman.

Stockholm i oktober 2004

FABEGE AB (publ)
Styrelsen