Framfab AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Framfab AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 18:11 CEST

Aktieägarna i Framfab AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 12 november 2003 kl. 14.00 i Näringslivets hus, Storgatan
19 i Stockholm

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 31 oktober 2003,
dels anmäla sig till bolaget senast den 6 november 2003 kl. 16.00, på
adress Framfab AB (publ), att. Anita Hallgren, Box 38078, 100 64
Stockholm, per fax 08-411 65 95, per telefon 08-410 010 39 eller via e-
post: anita.hallgren@framfab.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt
antal biträden.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid och
före den 31 oktober 2003.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission
7. Val av styrelseledamot
8. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjuts till bolagsstämman
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens
beslut av den 21 oktober 2003 om nyemission av högst 95 000 000 aktier,
vardera på nominellt 0,10 kronor. De nya aktierna skall kunna tecknas av
SBI Scient, Inc. Betalning för tecknade aktier skall ske genom apport av
samtliga aktier i SBI and Company UK Limited. Baserat på börskursen för
Framfab-aktien beräknar styrelsen att apportegendomen i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 punkt 36 kommer att tas upp i
bolagets balansräkning till ett värde av 71 100 000 kronor. I sådant
fall uppgår teckningskursen till 0,47 kronor per aktie. Som följer av
Redovisningsrådets rekommendation kan dock värdet komma att ändras
beroende på börskursen för Framfab-aktien vid den så kallade
transaktionstidpunkten.
Val av styrelseledamot (punkt 7)
Nyval av Ty D. Mattingly till styrelseledamot föreslås.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 ovan jämte
handlingar enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) kommer
att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Krukmakargatan 37A,
Stockholm, telefon 08-410 010 39 från och med den 5 november 2003. De
aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till
bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.

Stockholm i oktober 2003
Framfab AB (publ)
Styrelsen