Framfab AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Framfab AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:11 CEST

Aktieägarna i Framfab AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 november 2005, kl 17.00, Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 18 november 2005,

dels anmäla sig till Bolaget senast den 22 november 2005 kl 16.00, på adress Framfab AB (publ), attention Anita Hallgren, Box 38078, 100 64 Stockholm, per fax 08-411 65 95, per telefon 08-41 00 10 39 eller via e-post: anita.hallgren@framfab.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 november 2005.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Bolaget har mottagit skriftlig begäran från aktieägaren LB Icon AB, som per den 26 september 2005 representerade cirka 15,08 % av aktiekapitalet och antalet röster i Bolaget, med begäran att Bolaget skall kalla till extra bolagsstämma för att utse nya styrelseledamöter. LB Icon AB har vidare meddelat att man kommer att presentera ett förslag avseende val av styrelseledamöter i god tid före avstämningsdagen den 18 november 2005.

Stockholm i oktober 2005
Framfab AB (publ)


Framfab är en ledande europeisk interaktiv marknadsförings- och webbkonsult. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Barclays Capital, Cadbury Schweppes, Carlsberg Breweries, The Coca-Cola Company, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, Rezidor SAS, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Schering AG, Swedish Match, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40 (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.se.