Gamers Paradise Holding AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Gamers Paradise Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 08:47 CEST

Aktieägarna i Gamers Paradise Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 maj 2004 kl 11 på Svenska Standardbolag AB:s kontor, Sveavägen 24-26, Stockholm.

Förslag till dagordning
1 Val av ordförande vid stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Godkännande av dagordning
4 Val av en eller två protokolljusterare
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Emission, riktad till Gamers Paradise HQ AB, av skuldebrev för nominellt 1.000 kr, förenat med 9.600.000 avskiljbara optionsrätter avseende samma antal B-aktier, varvid teckningskursen ska utgöras av medelvärdet av de senaste köp- och säljkurserna vid handelns stängning under en period om tio handelsdagar i Gamers Paradise Holding AB ("Mätperioden"), multiplicerat med 1,5 samt avrundat till helt öre. Mätperioden ska infalla de tio handelsdagar som omedelbart föregår det datum då kallelse till extra bolagsstämma för beslut om optionsprogrammet införes i tidningarna. Aktieteckning grundad på optionsrätt kan ske under tiden 2004-07-01 - 2006-06-30.
7 Stämmans avslutande

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 ovan kommer att från och med den 12 maj 2004 hållas tillgängligt på bolagets kontor och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar deltaga ska dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 14 maj 2004, dels anmäla sitt deltagande per telefon 040-16 76 80 eller per e-post mats.lofgren@gamersparadise.se senast den 17 maj 2004. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före den 14 maj 2004.

Stockholm i maj 2004
Styrelsen