Genovis

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GENOVIS AB

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:46 CET

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 november 2006, kl. 15.00 i företagets lokaler i Lund med adress IDEON, Scheelevägen 19:F2, 3.e våningen.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 16 november 2006,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 20 november 2006 kl. 12.00 per post på adress IDEON, 223 70 Lund, per telefax 046-2862495, per e-mail sylvia.koivunen@genovis.com eller per telefon 046-286 24 94. Vid anmälan skall uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 november 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av i kallelsen till bolagsstämman intaget förslag till dagordning.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission om sammanlagt högst 2 903 020 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,40 krona med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en kurs om 7 kr.
8. Stämmans avslutande.
Handlingar inför bolagsstämman
De fullständiga förslagen till beslut enligt punkt 7 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 19:F2, IDEON, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 6 november 2006 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Lund i november 2006
Styrelsen
Genovis AB (publ)