Glocalnet AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Glocalnet AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:05 CEST

Aktieägarna i Glocalnet AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 november 2005 klockan 16.00 i Hagströmer & Qvibergs lokaler (Hörsalen), SalénHuset (plan 4), Norrlandsgatan 15 (uppgång D), Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2005, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 16 november 2005 kl. 17.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att efter anmälan deltaga i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB fredagen den 11 november 2005, vilket innebär att aktieägaren i god tid för detta datum måste underrätta förvaltaren.

Företrädare för juridisk person skall på stämman förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare (”registreringsbe­vis”).

Anmälan
Anmälan om deltagande kan göras per post till Glocalnet AB, Att: Karin Almström, Box 12514, 102 29 Stockholm, per telefon 08-566 341 00, per fax 08-566 341 41 eller per e-post till bolagsstamma@glocalnet.com. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt i förekommande fall antalet biträden. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt i original översändas till bolaget tillsammans med anmälan och, om det är en juridisk person som har utfärdat fullmakten, en kopia av registreringsbevis. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (se nedan).
8. Stämmans avslutande.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (ärende 7 och tillika kungörelse av beslutet)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 19 oktober 2005, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2.103.582 kronor genom emission av högst 42.071.640 aktier, eller det högre belopp respektive högre antal aktier som kan följa av teckning av aktier med stöd av utestående optionsrätter till nyteckning, dock högst 2.137.172 kronor respektive högst 42.743.440 aktier.

· Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid envar gammal aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt.

· Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 25 november 2005. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 5 december 2005 till och med den 19 december 2005. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

· För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning av aktier med företrädesrätt kommer styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp att besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall ske. Tilldelning kommer därvid i första hand att ske till personer som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen för emissionen och som under den teckningstid som anges ovan (i) har utnyttjat samtliga på grund av sitt aktieägande mottagna hela femtal teckningsrätter för teckning av aktier med företrädesrätt och (ii) har anmält intresse av att teckna ytterligare aktier, varvid tilldelningen skall ske pro rata i förhållande till sådana personers aktieinnehav per avstämningsdagen.

· De nya aktierna emitteras till en kurs om två (2) kronor per aktie. Akties nominella belopp är fem (5) öre.

· De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår.

· Varje aktieägares företrädesrätt att delta i emissionen som inte motsvarar en hel ny aktie skall säljas genom bolagets försorg med tillämpning av 4 kap 3 a § aktiebolagslagen.

· För att innehavare av utestående optionsrätter skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom utnyttjande av optionsrätt, skall teckningen ha verkställts senast den 11 november 2005. I den mån teckning inte har verkställts senast angivet datum, skall optionsrätterna omräknas i enlighet med villkoren för optionsrätterna.

________________________________________

Styrelsens fullständiga beslut om företrädesemission hålls tillgängligt på bolagets kontor, Glocalnet AB (publ), Svarvargatan 11, 102 29 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.glocalnet.com (Sökväg: Om Glocalnet / Investor relations) och kommer kostnadsfritt att tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Detsamma gäller handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen från och med tisdagen den 15 november 2005. Samtliga nämnda handlingar kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

Stockholm i oktober 2005

Glocalnet AB (publ)

Styrelsen